Печат

Алексей Пушков коментира създаването на армия на ЕС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сена­торът Алек­сей Пуш­ков комен­тира изказва­нето на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­бен­берг колко опасно било съз­да­ва­нето на сили за бързо реаги­ране на Евросъюза.

По-​рано Стол­тен­берг заяви, че съз­да­ва­нето на армия на ЕС може да отслаби НАТО и да раз­дели Европа. Спо­ред него Западът няма достатъчно ресурси и затова не бива да се допуска дуб­ли­ране на функци­ите, които има НАТО.

НАТО е в тре­вога. „Афга­ни­стан­ският син­дром” се разпро­стра­нява в Европа — недо­ве­рие към САЩ и тях­ната готов­ност и спо­соб­но­сти да защи­тят съюз­ниците доведе до заси­л­ване на настро­е­ни­ята в полза на съз­да­ване на неза­ви­сими от

НАТО европе­йски въоръжени сили”, написа Пуш­ков в своя Telegram-​канал. По думите му, самото нали­чие на подобна идея за „авто­номия” от САЩ във воен­ната сфера е пока­за­телно, а настой­чи­во­стта, с която за това гово­рят европе­йс­ките лидери, е безпрецедентна.

Афга­ни­стан още дълго ще отзву­чава в САЩ. И това не е един­стве­ното послед­ствие”, заклю­чава сенаторът.

По-​рано ръко­во­ди­те­лят на европе­й­с­ката дипло­мация Жозеп Борел и пред­се­да­те­лят на воен­ния коми­тет на ЕС Кла­удио Граци­ано при­зо­ваха за съз­да­ване в рам­ките на орга­ни­за­ци­ята на сили за бързо реаги­ране с чис­ле­ност минимум пет хиляди души.