Печат

Москва не вярва на позитивните декларации на НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва не може да вярва на пози­тив­ните декла­рации на НАТО след реше­ни­ето да бъдат отнети акре­ди­таци­ите на осем служи­тели от пред­ста­ви­тел­ството на Рус­ката феде­рация при Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс, заяви рус­кият замест­ник мини­стър на външ­ните работи Алек­сандър Грушко.

В комен­тар за изда­ни­ето „Коммер­сантЪ” той напомня, че малко по-​рано ръко­во­ди­те­лите на НАТО са пра­вили заяв­ле­ния за важ­но­стта на дее­ска­лаци­ята на отноше­ни­ята с Москва и са при­зо­ва­вали за възоб­но­вя­ване на диа­лога в рам­ките на Съвета „Русия — НАТО”, а също така са гово­рили и за необ­хо­димо­стта от посла­ник на Русия в Брюксел.

Ако някой е вяр­вал в искре­но­стта на тези заяв­ле­ния, днес е разо­ча­ро­ван. Истин­ската цена на тези декла­рации е ясна за всички”, под­чер­тава Грушко. Той добавя, че след фиа­ското с „афга­ни­стан­с­ката епо­пея” в НАТО не могат да минат без „огъня на рус­ката заплаха”.

По-​рано стана ясно за наме­ре­ни­ето на НАТО да изгони осем дипло­мати, които рабо­тят като пред­ста­ви­тели на Русия в НАТО. В същото време общият брой на акре­ди­таци­ите за Москва в Брюк­сел са съкра­тени до десет.