Печат

СТАРТ-3 стабилизира диалога между РФ и САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ще се изис­кват зна­чи­телни уси­лия, за да се ста­би­ли­зира руско-​американският диа­лог в областта на ракет­ните въоръже­ния и стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност и да се постиг­нат кон­кретни резул­тати в тази сфера, заяви в сряда рус­кият заместник-​министър на външ­ните работи Сергей Ряб­ков при откри­ва­нето на пле­нар­ното засе­да­ние на Режима за кон­трол на ракет­ните тех­но­логии (РКРТ) в Сочи.

Състо­я­лата се преди дни в Женева втора руско-​американска среща в меж­ду­ве­дом­ствен формат стана стъпка в това направ­ле­ние”, добави той.

Дипло­матът отбе­ляза, че положи­те­лен при­мер в тази посока е Дого­ворът за мер­ките за по-​нататъшно съкраща­ване и огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния (СТАРТ-​3), който в нача­лото на годи­ната беше продължен с пет години — до 5 фев­ру­ари 2026 г. „СТАРТ-​3 гаран­тира запазва­нето и по-​нататъшното функци­о­ни­ране на меха­низма за поддър­жане на стра­теги­ческа ста­бил­ност, огра­ни­ча­ващ ракетно-​ядрените арсе­нали на стра­ните на строго пари­тетна основа”, каза Рябков.

Русия и САЩ подпи­саха дого­вора СТАРТ-​3 през 2010 г. На 3 фев­ру­ари тази година в рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи се състоя обмяна на ноти с посол­ството на САЩ за завършване на вътреш­ните проце­дури, необ­хо­дими за вли­зане в сила на спо­ра­зуме­ни­ето за продължа­ване срока на действие на дого­вора с пет години.