Печат

Лукашенко изяви желание да посети Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Визи­тата на пре­зи­дента на Бела­рус в Крим ще озна­чава, че стра­ната му при­знава полу­ост­рова като част от Русия, заяви в четвъртък пред­се­да­те­лят на реги­о­нал­ната кул­турна авто­номия „Бело­ру­сите на Крим” Роман Чегри­нец. На 30 ноем­ври бела­рус­кият лидер заяви, че иска да посети Крим­ския полу­ост­ров като започне от Сева­стопол, като знак на при­зна­ние на Крим като част от Русия. Ден след това офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Кремъл Дмит­рий Пес­ков отбе­ляза, че няма съм­не­ние, че пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин и Алек­сандър Лукашенко ще се дого­во­рят и ще посе­тят Крим.

Де факто Крим е при­знат от Бела­рус още през 2014 г. и сега остава да се сложи финал­ната точка. Това ще стане в момента, когато Алек­сандър Григо­ри­е­вич посети Крим”, под­черта Чегри­нец, цити­ран от РИА „Ново­сти. Той уточни, че бела­рус­ката общ­ност не вед­нъж е канила Лукашенко на полу­ост­рова. Сега кон­крет­ната покана е за юби­лея на бела­рус­кия поет Мак­сим Бог­да­но­вич на 9 декември.

По повод жела­ни­ето на Лукашенко укра­ин­ският външен мини­стър Дмит­рий Кулеба заплаши Бела­рус, че ако Минск офици­ално при­знае Крим за руски, Киев ще действа „по пълна програма”. На свой ред зам.-държавният сек­ре­тар на САЩ по поли­ти­че­с­ките въпроси Вик­то­рия Нюланд добави, че САЩ са обезпо­ко­ени от пла­но­вете на Лукашенко да посети Крим.