Печат

В София представиха двутомник на Достоевски

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 23 ноем­ври в рам­ките на поре­дицата от съби­тия, посве­тени на 200-​годишнината от рож­де­ни­ето на Ф. М. Досто­ев­ски, в Наци­о­нал­ната биб­лио­тека „Св.св. Кирил и Мето­дий” в София се откри тема­тична изложба. В рам­ките на съби­ти­ето, посве­тено на вели­кия руски писа­тел Фьо­дор Досто­ев­ски, се състоя и пред­ста­вяне на дву­том­ника „Днев­ник на писа­теля. 18731881″ на българ­ски език, изда­ден от изда­тел­ство „Заха­рий Стоянов”.

На съби­ти­ето при­съства извън­ред­ният и пъл­номощен посла­ник на Рус­ката феде­рация в Репуб­лика Бълга­рия Е. В. Мит­рофа­нова, пъл­номощ­ният мини­стър Ф.С. Вос­кре­сен­ски, пред­ста­ви­те­лят на Пат­ри­арха на Москва и цяла Русия архиманд­рит Васиан (Змеев), пред­се­да­те­лят на Форум „България-​Русия” проф. Свет­лана Шарен­кова, пред­се­да­те­лят на ПП АБВ Румен Пет­ков и др.

В при­вет­стве­ното си слово посла­ни­кът на Русия в Бълга­рия Е.В. Мит­рофа­нова при­помни, че насто­ящата година е обявена от ЮНЕ­СКО за Годи­ната на Досто­ев­ски. Ръко­во­ди­те­лят на рус­ката дипло­ма­ти­ческа мисия благо­дари на орга­ни­за­то­рите на съби­ти­ето и изрази надежда за по-​нататъшно сътруд­ни­че­ство между Москва и София в областта на културата.