Печат

Морски помен "Адмиралът и морето"

Автор Георги Георгиев. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така воен­ните моряци от запаса към Сто­лич­ната орга­ни­за­ция на Съюза на офице­рите от запаса и резерва наре­коха помена за адми­рал Иван Доб­рев — 6 месеца от него­вата кон­чина. Адми­ралът остана навеки свър­зан с морето в живота и след смъртта. По негово жела­ние той няма земен гроб. Негов вечен дом е Вар­нен­ския залив на Черно море и небето над него. Прахът му беше хвър­лен на 15 юни 2021 г. от воен­ната кор­вета „Бодри”. Душата му се обез­смърти в оби­телта на Бога с трезу­беца — Нептун.

Като воден басейн за 6-​месечния помен запас­ните военни моряци в София избраха езе­рото Ари­ана и заве­де­ни­ето със сим­во­лич­ното име „Ста­рецът и морето”. Там се про­веде кратък ритуал. Паметно слово за адми­рал Иван Доб­рев беше про­из­не­сено от капи­тан І ранг от запаса Георги Мето­диев. Той отбе­ляза огром­ните заслуги на адми­рал Доб­рев за изграж­дане на раз­но­ро­ден и бое­спо­со­бен Българ­ски воен­номор­ски флот.

Благо­да­ре­ние на висо­ката си мор­ска и командна подго­товка в Ленинград­ската мор­ска ака­демия той още от учеб­ната скамейка е назна­чен за коман­дир на пър­вия ескад­рен мино­но­сец на Бълга­рия, полу­чен от СССР. Израства като мор­ски коман­дир и адми­рал. Зна­чи­те­лен е него­вият при­нос за раз­ви­ти­ето на мор­ска Бълга­рия и на град Варна в съвреме­нен мор­ски център на кора­бо­стро­ене, кора­бопла­ване, инду­стри­а­лен и тури­сти­че­ски град. Полага посто­янни уси­лия за обу­ча­ва­нето в мор­ското дело и възпи­та­ни­ето на редица поко­ле­ния военни моряци.

Адми­рал Доб­рев рату­ваше за мирно Черно море, за при­я­тел­ство и сътруд­ни­че­ство със съвет­ския Чер­номор­ски флот.

Последва мор­ски ритуал — в езе­рото бяха хвър­лени два венеца, а така също много цветя от при­състващите на почет­ното събитие.

Беше обявено пред­ложе­ни­ето на 15 юни всяка година да се отбе­лязва Паме­тен ден за адми­рал Иван Доб­рев, който да се превърне в тра­диция за бъдещи поко­ле­ния военни моряци.