Печат

Алиансът иска да се свика Съветът Русия-НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Север­но­ат­лан­ти­че­ският съюз пред­лага на Русия да бъде про­ве­дено засе­да­ние на Съвета Русия-​НАТО в нача­лото на след­ващата година, за да бъде обсъдена ситу­аци­ята в Украйна, заяви във втор­ник гене­рал­ният сек­ре­тар на али­анса Йенс Стол­тен­берг на брифинг в Брюк­сел. Той под­черта, че НАТО никога няма да тръгне на компромиси с Русия за правото на Украйна „да избира свой път” и да пре­тен­дира за член­ство в али­анса, както и за правото на държа­вите от НАТО да защи­тават оста­на­лите страни от блока.

Готови сме за диа­лог с Русия. Имам наме­ре­ние да сви­кам Съвета Русия-​НАТО в нача­лото на след­ващата година, за да сед­нем и обсъдим ситу­аци­ята около Украйна”, каза Столтенберг.

НАТО никога няма да се съгласи на компромис с Русия по повод разши­ря­ва­нето и суве­рен­ното право на европе­йс­ките страни, а това се отнася и за Украйна, да изби­рат свой път, както и правото на държа­вите от НАТО да защи­тават целия али­анс”, каза той в отго­вор на въпрос за рус­ките пред­ложе­ния за гаранции за сигур­но­стта в Европа.

Стра­ните от НАТО имат единна позиция и еди­нен под­ход към Русия. Той е осно­ван върху сдър­жа­нето и отбра­ната, както и върху готов­но­стта да се защи­таваме един друг, но ние сме отво­рени за диа­лог”, каза Стол­тен­берг за реакци­ята на НАТО към иници­а­ти­вата на Русия. За поре­ден път той заяви, че НАТО смята диа­лога за осо­бено важен в тези сложни времена, когато е необ­хо­димо да се седне и да се обсъди понижа­ва­нето на напрежението.

Всеки диа­лог с Русия обаче трябва да уважава клю­чо­вите принципи и документи, върху които е гра­ден мирът в продълже­ние на десе­ти­ле­тия, и да отго­варя на загриже­но­стта на НАТО”, каза той.