Печат

Газът по тръбопровода Ямал-Европа е спрян

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Физи­че­ският поток на газ през газопро­вода Ямал-​Европа към Герма­ния е спрян за втори поре­ден ден /​в сряда/​, поради отказа на „Газпром” да резер­вира помпени мощ­но­сти. Това съобщи на 22 декем­ври ТАСС, позо­ва­вайки се на данни на газопре­нос­ния опе­ра­тор Gascade.

Транс­наци­о­нал­ният газопро­вод Ямал-​Европа минава през тери­то­ри­ята на четири държави — Русия, Бела­рус, Полша и Герма­ния. На 21 декем­ври газо­вият хол­динг отново не е резер­ви­рал мощ­но­сти за тран­зит на при­ро­ден газ през Полша по газопро­вода Ямал-​Европа за 22 декем­ври. От самия „Газпром” са отбе­ля­зали, че компа­ни­ята доставя газ за Европа съгласно иска­ни­ята на потре­би­те­лите в съо­т­вет­ствие с действащите дого­вори. Съще­временно реверс­ните доставки на газ по газопро­вода от Герма­ния до Полша продължа­ват. Посо­ката на газа през тръ­бопро­вода зависи от заяв­ките, които газопре­нос­ният опе­ра­тор полу­чава от клиентите.

През декем­ври „Газпром” предпо­чете да резер­вира на търг капаци­тета на газ през Ямал-​Европа еже­дневно. През ноем­ври хол­дингът не е поръч­вал пред­ва­ри­телно допъл­ни­телни мощ­но­сти за тран­зит на газ през Полша за декем­ври 2021 г. От „Газпром” тогава са заявили, че може бързо да резер­ви­рат допъл­ни­телни мощ­но­сти на по-​кратка основа — за отделна сед­мица или денонощие.

На фона на спада на пре­нос на газ през газопро­вода Ямал-​Европа и нови­ните за възможно засту­дя­ване, цената на газа в Европа счупи няколко исто­ри­че­ски рекорда на бор­со­вите търгове към 22 декем­ври и стигна до 2300 щат­ски долара за 1000 куб.м.