Печат

САЩ обвини РФ в нарушение на правилата на СТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Заме­ства­нето на вноса, което Русия е въвела в отго­вор на санкци­ите на запад­ните страни, поради ситу­аци­ята с Крим през 2014 г., нарушава нормите на Све­тов­ната търгов­ска орга­ни­за­ция (СТО), се казва в заяв­ле­ни­ето на търгов­ския пред­ста­ви­тел на САЩ Катрин Тай, пре­даде „Ведомости”.

В този доклад е предо­ста­вен обзор на продължа­ващото откло­не­ние на Русия от насо­ките на Све­тов­ната търгов­ска орга­ни­за­ция (СТО), като недис­кри­ми­наци­онни прак­тики, по-​отворена търго­вия, пред­ви­димост, про­зрач­ност и лоялна кон­ку­ренция”, се казва в заявлението.

По думите на Тай неспазва­нето на нормите, пра­ви­лата и ангажимен­тите на СТО поставя аме­ри­кан­с­ките работ­ници и предпри­я­тия в неизгодно ико­номи­че­ско положе­ние и им пречи да се кон­ку­ри­рат на равни усло­вия. Катрин Тай отбе­ляза, че търгов­ското пред­ста­ви­тел­ство на САЩ ще продължи да работи с парт­ньори и да използва инструмен­тите на СТО, за да „при­влече Русия към отго­вор­ност за пове­де­ни­ето й в много­стран­ната търгов­ска система”.

В доклада Тай изрази загриже­ност, че Русия продължава да при­лага мерки за лока­ли­зи­ране на про­из­вод­ството, за да предо­стави префе­ренции за местни стоки и услуги. Освен това вла­стите на стра­ната поддържат огра­ни­че­ния върху вноса в сел­ско­стопан­ския сек­тор, които не се осно­ва­ват на наука, и отказ­ват да приз­наят гаранци­ите на други страни по отноше­ние на стоки, пред­на­зна­чени за износ.

В документа се казва още, че рус­кото заме­стване на вноса в ИТ сек­тора, като програмата за раз­ви­тие „Циф­рова ико­номика на Рус­ката феде­рация”, „пре­диз­ви­ква допъл­ни­телни про­блеми за заме­ства­нето на вноса”.

Тъй като ико­номи­ките по света бяха при­ну­дени да се сви­ват и сви­ват в отго­вор на пан­деми­ята от COVID-​19, рус­кото пра­ви­тел­ство изо­стри тези тен­денции, като разшири кон­трола си върху рус­ката ико­номика и затягане на търгов­ските огра­ни­че­ния”, се казва още в доклада.

При­пом­няме, че през 2014 г. Европе­йският съюз наложи санкции на Русия след при­съе­ди­ня­ва­нето на полу­ост­ров Крим към състава на Рус­ката феде­рация. В отго­вор рус­ката страна наложи ембарго на хра­ни­телни про­дукти за някои стоки от тези страни. След като огра­ни­чиха вноса на някои чуж­де­странни стоки, рус­ките вла­сти започ­наха поли­тика по заме­стване на вноса с цел раз­ви­тие на свои производства.