Печат

В Якутия е минус 55 градуса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В селището от град­ски тип Уст Нера в Яку­тия темпе­ра­ту­рата на въз­духа се понижи до минус 550, съобщи Якут­ското управ­ле­ние но хид­роме­тео­ро­логия и мони­то­ринг на окол­ната среда на 22 декем­ври. В сряда темпе­ра­тура по-​ниска от минус 450 бе реги­стри­рана в 33 пункта за наблю­де­ние, а по-​ниска от 500 — в 16 насе­лени пункта в Яку­тия. В репуб­ли­ката вали сляб сняг, има мъгла и лек вятър.

От управ­ле­ни­ето по обра­зо­ва­ние на Оймя­кон­ски район на Яку­тия съобщиха, че от 22 декем­ври уче­ниците са преми­нали на онлайн обу­че­ние. За правото да се нарича най-​студената точка на Север­ното полукълбо на Земята пре­тен­ди­рат два насе­лени пункта на Яку­тия — Вер­хо­янск и Оймя­кон. Там са били фик­си­рани темпе­ра­тури по-​ниски от минус 670 по Цел­зий. Във Вер­хо­янск през фев­ру­ари 1892 г. е била реги­стри­рана темпе­ра­тура минус 67,8 0.

22 декем­ври се оказа най-​студен и за Москва през послед­ните 54 години. Темпе­ра­ту­рата през нощта срещу сряда падна до минус 22,20, а в района „Бутово” — до минус 22.90.