Печат

Папата: Третата световна война вече е обявена

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Блокирането на руските медии е чиста проба безумие, заяви Ноам Чомски

Тре­тата све­товна война днес вече е обявена. Това заяви пред жур­на­ли­сти Папа Франциск. „Това трябва да ни застави да се зами­слим. Какво става с чове­че­ството, което само за едно сто­ле­тие е прежи­вяло три све­товни войни? Това е бед­ствие. В Украйна конфликтът е съз­да­ден от външни сили, а вината на укра­инците е, че им се под­да­доха и че не реаги­раха гъв­каво на съби­ти­ята в Дон­бас”, каза све­тият отец. Като една от при­чи­ните за сегаш­ния вое­нен сблъ­сък той посочва и стра­ните от НАТО, които „лаят пред вра­тите на НАТО и не раз­би­рат, че рус­наците няма да допус­нат близо до себе си ника­ква чужда сила”.

Подобно мне­ние изрази и пре­зи­дентът на Мек­сико Андрес Мануел Лопес: Води се реална война на НАТО срещу Русия. „Действи­ята на НАТО са абсо­лютно амо­рални и рабо­тят за продължа­ване на кръвопро­ли­ти­ето и уве­ли­ча­ване на жерт­вите. Али­ансът казва на укра­инците: „Ние доста­вяме оръжи­ето, а вие уби­тите”, заяви той. Лопес е уве­рен, че еска­лаци­ята на конфликта е можело да бъде избегната, „ако САЩ и съюз­ниците им се бяха опи­тали да се вслушат в опа­се­ни­ята на Москва и да предпо­че­тат дипло­маци­ята, вме­сто да тъп­чат Украйна с оръжие”.

Симп­томи на изт­рез­ня­ване напо­следък започ­наха постепенно, макар и плахо, да се про­явя­ват в медий­ното про­стран­ство на Запад. Този факт обаче тре­вожи мили­та­ри­стич­ните духове в поли­ти­че­ския елит на САЩ и Европа и заси­лва нена­сит­ните амбиции за пре­връщане на Украйна в стар­това площадка на гло­бална война за постигане на све­товно господство.

Така бившият външен мини­стър на Полша и действащ евро­депу­тат Радо­слав Сикор­ски при­зова Запада „да подари” на Украйна ядрено оръжие. Него­вият съна­род­ник — вицепремиер на стра­ната и лидер на управ­ля­ващата пар­тия Яро­слав Качин­ски, отиде още по-​далеч, като заяви, че е крайно време онези, които вземат реше­ния, да се отър­сят от комплекса на страх от голямата война и НАТО открито да се включи на бой­ното поле в Украйна. Спо­ред него пораже­ни­ето на САЩ в този конфликт би било с много по-​сериозни и фатални после­дици, откол­кото бяха про­ва­лите във Виет­нам и Афга­ни­стан. По думите му „стремежът на Запада да избегне вой­ната играе срещу него в конфликта му с Русия”. Събу­диха се и бой­ните стра­сти от годи­ните на вой­ната в Юго­сла­вия у бившия глав­но­ко­манд­ващ войските на НАТО в Европа ген. Усли Кларк. Той също при­зова али­ансът пряко да се намеси в конфликта в Украйна. Иде­ята да не се ата­кува директно е оста­ряла и оста­нала в 90-​те години, смята Кларк. „Дойде време да си научим урока. НАТО трябва да се намеси. Дайте да при­знаем това офици­ално и да запо­вя­даме на Русия да пре­крати огъня”, влезе отново в ста­рата си роля генералът.

Изглежда, страхът от рус­кото хипер­зву­ково оръжие е един­стве­ният фак­тор, който въздържа запад­ните лидери да се отзо­ват на при­зи­вите за пряка намеса.

Затова засега те се огра­ни­ча­ват само с уча­стие в т. нар. хибридна война. Гра­ницата между пря­кото и „хибрид­ното” уча­стие обаче непрекъс­нато се размива. Тази сед­мица стра­ните от НАТО и още няколко държави, горящи от жела­ние „да накажат” Русия, взеха реше­ния за нови оръжейни доставки за Украйна за мили­арди долари. Става дума за тежко и дале­ко­бойно оръжие, за предо­ста­вяне на вся­ка­къв вид раз­уз­на­ва­телна информация — от опе­ра­тивна до кос­ми­ческа, за пряко команд­ване на бой­ните опе­рации на места и нак­рая — за изпращане на „интер­наци­о­нал” от няколко– хиля­ден кон­тингент наем­ници от разни страни на света.

Целта на „без­ко­рист­ната” и щедра помощ на Запада, оказвана на укра­ин­ския нео­нацистки режим, е конфликтът да се про­точи най-​малко до пред­сто­ящите меж­динни избори в САЩ през ноем­ври. Тогава на фона на рекорд­ната инфлация и скок на цените се оча­ква загуба на управ­ля­ващата Демо­кра­ти­ческа пар­тия и адми­ни­страци­ята на Байдън иска тя поне да не бъде катастрофална.

Затова и граж­да­ните в САЩ и Европа трябва да бъдат дър­жани в неве­де­ние за истин­ското положе­ние на укра­ин­ския фронт, където арми­ята на режима търпи пораже­ние и дава огромни жертви. „Вашинг­тон крие информаци­ята, която не съвпада с мне­ни­ето на властта. Бло­ки­ра­нето на рус­ките медийни източ­ници е чиста проба безумие. Защо ние не трябва да знаем какво гово­рят и мис­лят в Москва? Ние имаме право и сме длъжни да знаем това”, заяви аме­ри­кан­ският поли­то­лог и фило­соф Ноам Чом­ски. Но дори той, чиито тру­дове се изу­ча­ват във всички пре­стижни западни уни­вер­си­тети, не е желан гост и автор във водещите медии. Такава е логи­ката на днеш­ното безумие, овла­дяло Запада.