Печат

Цивилни, избягали от "Азот", разказаха за чуждестранните наемници

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В хими­че­ския завод „Азот” в Севе­ро­до­нецк, който е под кон­трола на укра­ин­ските бойци, има много чуж­де­странни наем­ници. Това съобщиха за РИА Ново­сти мирни граж­дани, успели да избягат от бом­бо­убежището на предприятието.

Анна и снаха й Алина с децата си се укри­вали в под­земи­ето близо до т. нар. втори вход на „Азот” два месеца (от 5 април), след като сна­ряд уда­рил къщата им. В завода двете жени забе­ля­зали много чуж­де­странни наем­ници. „Много наем­ници, много. Колко бяха, не знам, те сто­яха отделно от оста­на­лите. Помежду си основно разго­ва­ряха на английски. Общу­ваха и на други езици”, раз­каза Анна. По думите й чуж­де­стран­ните и укра­ин­ските бойци не поз­во­ля­вали на мир­ните граж­дани да напус­нат подземията.

Обяс­ниха ни, че навън е опасно, че върви няка­ква опе­рация по зачистване. Казаха ни да не изли­заме до вечерта”, спо­дели тя. Род­ни­ните от мъжки пол на Анна и Алина, които искали да им зане­сат храна, също не били допус­кани в „Азот”. На 10 юни обаче, когато внима­ни­ето на бойците било отслаб­нало, жените успели да избягат от под­земи­ята. По думите им те тряб­вало да напус­нат завода пеша заедно с децата — на две, пет и осем години. Въпреки това успяхме да се измък­нем”, раз­каза Анна. Сега те се нами­рат в съсед­ното село Нови Астрахан.

Бое­вете за Севе­ро­до­нецк се водят от нача­лото на май. Мина­лата сед­мица мини­стърът на отбра­ната на Русия Сергей Шойгу обяви пъл­ното осво­бож­да­ване на жилищ­ните райони на града. В сряда от 8 ч. мос­ков­ско време до 20 ч. рус­ката страна е предо­ста­вила хума­ни­та­рен кори­дор за ева­ку­ация на цивилни от тери­то­ри­ята на „Азот” в посока на град Сва­тово в Луган­с­ката народна репуб­лика. Укра­ин­ските бойци обаче прекъс­нали този процес, като нару­шили режима за пре­кра­тя­ване на огъня и обстре­ляли жилищни райони на Северодонецк.