Печат

Правителство на мира и социалната отговорност

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 2 август 2022 г. в длъж­ност встъпи българ­ското пра­ви­тел­ство със сим­во­лич­ния номер 100! Това е стот­ното пра­ви­тел­ство на Бълга­рия от Осво­бож­де­ни­ето насам в бур­ната ни исто­рия. Така се случи, че това е четвър­тият служе­бен каби­нет, назна­чен от пре­зи­дента Румен Радев по време на него­вите мандати.

Надеж­дата ни е каби­нетът да стане фак­тор на ста­бил­ност и рестарт на държав­но­стта, след като Бълга­рия от години няма късмет с управ­ля­ващите и се наг­ле­дахме на попу­листки про­екти. В послед­ните години това бяха ГЕРБ и ПП, които чрез про­сто­на­род­ното гово­рене на Бори­сов или чрез фалши­вото хар­вард­ско лустро на Пет­ков и Васи­лев все налагаха компра­дор­ска поли­тика и послуша­ние пред чуждите „начал­ства” без мисъл за наци­о­нал­ния инте­рес, достойн­ство и про­спе­ри­тет на българина.

Начело на служеб­ното пра­ви­тел­ството застава Гълъб Донев. Дока­зан и сери­о­зен експерт в държав­ната адми­ни­страция и главно в соци­ал­ната сфера. С този избор пре­зи­дентът дава инте­ре­сен и важен знак. Защото, ако през 2021 г. служе­бен премиер бе ген. Стефан Янев, когато на стра­ната бе нужен ред и сигур­ност след година и поло­вина про­те­сти и разпад на държав­но­стта, днес е важно оце­ля­ва­нето на наци­ята. Бълга­рия е изпра­вена пред тежки кризи и затова министър-​председателят е водещ спе­ци­а­лист по соци­ална поли­тика, което озна­чава при­ем­стве­ност и при­о­ри­тет­ност, свър­зана със соци­ал­ната сигур­ност на бълга­рите през пред­сто­ящата тежка зима.

Важен знак от пър­вия ден на новия каби­нет дадоха държав­ният глава и служеб­ният премиер. Пре­зи­дентът Радев под­черта, че задача над зада­чите пред пра­ви­тел­ството е Мирът и това Бълга­рия да не бъде във­ли­чана в бушу­ващия вое­нен конфликт. А рис­кове и мини за това има в изоби­лие! Те са заложени както от яст­реб­ската рето­рика и гоне­нето на руски дипло­мати от пра­ви­тел­ството на Кирил Пет­ков, така и в скри­тите (но явни на всички) сделки с оръжие за Украйна, които на прак­тика ни вка­раха в конфликта. Не конфрон­таци­ята и про­во­каци­ите, а балан­си­ра­ната външна поли­тика, която след­ват пове­чето от европе­йс­ките държави, е пра­вил­ният път пред Бълга­рия, който новият служе­бен каби­нет има зада­чата да развива.

Осо­бен при­о­ри­тет в тази област е осигу­ря­ва­нето на газ за българ­ската ико­номика и възоб­но­вя­ва­нето на диа­лога с „Газпром”. Защото несигур­ното наслед­ство на имаги­нер­ните 7 (или 3) тан­кера трябва да се замени с реал­ния внос от „Газпром”. Така както пра­вят Герма­ния, Австрия, Унга­рия, Ита­лия и прак­ти­че­ски всички в ЕС без Бълга­рия, Полша и При­бал­тика. Посла­ник Мит­рофа­нова ясно каза, че достав­ките могат да започ­нат вед­нага, ако бъде постиг­нато спо­ра­зуме­ние по плащанията.

Нима заради русофоб­ски комплекси и исте­рии Бълга­рия трябва да бъде осъдена на гладна и сту­дена зима. За това алармира едрият капи­тал, който едва ли може да бъде запо­до­з­рян в русофил­ство и леви­чар­ство! Това е при­о­ри­тет на биз­неса и на син­ди­ка­тите, които аларми­рат, че без норма­лен диа­лог и дълго­сро­чен дого­вор с „Газпром” за Бълга­рия следва наци­о­нална ката­строфа и минимум 250 хил. нови без­ра­ботни. След­ват фалити, нама­ля­ване на заплати, ръст на рабо­тещите бедни, спи­ране на отоп­ле­ни­ето в големите гра­дове, галопи­раща инфлация. Поли­ти­ката на диа­лог с Русия по газо­вите и енергий­ните въпроси ще докара до исте­рия щат­ните русофоби, но това е един­стве­ната възможна поли­тика на реа­лизма, на наци­о­нал­ния инте­рес и соци­ал­ната отго­вор­ност спрямо българ­ските граждани.

Раз­бира се, задача на служеб­ния каби­нет трябва да бъде и реви­зи­ята на мина­лото — корупци­ята, шуро­ба­джа­наш­ките назна­че­ния, лобист­ките реше­ния, както при ГЕРБ, но и при каби­нета „Пет­ков”, който не направи почти нищо реално, за да разгради модела „Бори­сов”. Надеж­дата на обще­ството е, че служеб­ният каби­нет ще работи за вър­хо­вен­ство на закона, за честни, про­зрачни избори и ели­ми­ни­ране на корпо­ра­тив­ния и купен вот.

Вярата, че всичко това ще се случи, идва от състава на служеб­ния каби­нет. През годи­ните се наг­ле­дахме на хора, за които властта е като „учи­лище за поли­тици”, където тепърва виждат как работи адми­ни­страци­ята. И за по-​лесно управ­ля­ваха държа­вата като ЕООД, без да тър­сят баланс в слож­ното и кри­зисно обще­ство като нашето.

За каби­нета „Донев” няма такава опас­ност, защото начело на мини­стер­ствата са назна­чени компе­тентни, дока­зани спе­ци­а­ли­сти с активна граж­дан­ска и про­фе­си­о­нална позиция, с опит в държав­ната адми­ни­страция и стопан­ския живот. Ярки лич­но­сти, които не се страху­ват да се про­ти­вопо­ста­вят на корупци­ята, некомпе­тент­но­стта, пар­ти­за­нищи­ната, едно­лич­ната власт, лъжата и лицеме­ри­ето в поли­ти­ката. А интригите, кле­ве­тите на „полит­на­блю­да­те­лите”, които се сипят срещу новите мини­стри, ще бъдат опро­вергани от реал­но­стта. Защото пра­ви­тел­ство № 100 на Бълга­рия има експер­ти­зата, родо­лю­би­ето и миси­ята да се справи и да се докаже като каби­нет на мира и соци­ал­ната отго­вор­ност, да вдигне по-​високо летвата пред след­ващите управляващи.

В служеб­ния каби­нет са дока­зани спе­ци­а­ли­сти, за раз­лика от пра­ви­тел­ството на ПП, където мла­дежи без грам адми­ни­стра­ти­вен опит огла­виха клю­чови мини­стер­ства. Има кон­сен­сусни експерти като Лазар Лаза­ров, който е бил зам.-министър и при леви, и при десни каби­нети. Такъв е и финан­со­вият мини­стър Росица Вел­кова, която над 20 години работи в това мини­стер­ство. Осо­бен плюс е, че мини­стърът на земе­де­ли­ето Явор Гечев, освен бивш зам.-министър, е дълго­го­дишен пред­се­да­тел на Съюза на земе­дел­ските коопе­рации, а това е шанс да се наложи соци­ал­ният и соли­да­рен коопе­ра­ти­вен биз­нес модел. За МВР Иван Демер­джиев е ясен знак, че тър­се­нето на пътища за съдебна реформа и вър­хо­вен­ство на Закона продължава да е при­о­ри­тет за държав­ния глава. Крум Зар­ков — юрист с европе­йско обра­зо­ва­ние и дока­зан пар­ламен­та­рист, който с уча­сти­ето си в изпъл­ни­тел­ната власт тръгва по стъп­ките на водещия кон­сти­туци­о­на­лист проф. Янаки Сто­и­лов. Или Весела Лечева — жената боец и жената лидер, олимпийското име в спорт­ната стрелба, която вече вед­нъж бе успе­шен спор­тен министър.

В служеб­ното пра­ви­тел­ство има мини­стри от БСП, които Нинова и ней­ните ава­тари вече наре­коха вътрешна опо­зиция. Но ако лявата пар­тия продължи да води война с пре­зи­дента Румен Радев, тя от четвърта поли­ти­ческа сила ще се превърне в непо­требна такава. Защото крайно време е БСП да пре­стане да се дели на „ръко­вод­ство” и „опо­зиция”, време е за еди­не­ние на левите сили в най-​бедната европе­й­ска държава и достойно пред­ста­ви­тел­ство нa пар­ламента. Трябва да се използва целият експер­тен потенциал на левицата, а днес в каби­нета вли­зат хора, които БСП не използва в четвор­ната коа­лиция. И най-​голямата й грешка би била да се конфрон­тира с тези свои пред­ста­ви­тели във властта, защото те са при­на­дена стой­ност за пар­ти­ята. Както с връч­ва­нето на ман­дата преди сед­мици, така и сега Радев дава своето дове­рие и жест към БСП.

Избора на този каби­нет, в този състав и с тези при­о­ри­тети препо­твър­ждава факта, че в днеш­ните смутни и тежки времена Бълга­рия има утвър­ден и дока­зан наци­о­на­лен лидер в лицето на Румен Радев, спе­че­лил два пъти убе­ди­телно мажо­ри­тар­ния вот на българ­ските граждани.

На добър час, господа мини­стри! Не се пре­да­вайте, зад вас е България!