Печат

ШОС - организация на бъдещето

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 15 и 16 сеп­тем­ври узбек­ският град Самар­канд събра лиде­рите на държа­вите от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС). Това са страни чиято обща тери­то­рия е около 60% от Евра­зия, 40% от насе­ле­ни­ето на света и над 30% от све­тов­ния БВП. До този момент в орга­ни­за­ци­ята вли­зат Русия, Китай, Казах­стан, Узбе­ки­стан, Киргиз­стан, Таджи­ки­стан, Индия и Пакистан.

На сегаш­ната среща на високо рав­нище се оча­ква редо­вен член да стане Иран. В ход е и кан­ди­да­ту­рата на Бела­рус. Пред­ви­дено е подпи­сва­нето на документ за „отво­ре­ните врати” на орга­ни­за­ци­ята и принцип­ната готов­ност за при­ема­нето на нови чле­нове. За изклю­чи­тел­ния инте­рес към форума говори при­състви­ето на редица държавни глави на стра­ните със ста­тут на наблю­да­тели в ШОС или като гости. Мно­зин­ството от тях отхвър­лят опи­тите на Запада за дик­тат и под­крепят уси­ли­ята за съз­да­ване архи­тек­ту­рата на многопо­лю­сен свят, осно­ва­ващ се на рав­но­пра­вие и кон­сен­сус при реша­ване на спор­ните и сложни про­блеми. „Срещата ще даде при­мер за това как може да се сложи нача­лото на нов обе­ди­ня­ващ диа­лог, на базата на вза­им­ното уваже­ние, дове­рие и кон­струк­тив­ното сътруд­ни­че­ство в името на общата сигур­ност и благопо­лу­чие”, заяви в пред­две­ри­ето на форума узбек­ският пре­зи­дент Шав­кат Мир­зийоев — дома­кин на срещата.

В рам­ките на форума се про­веж­дат рекор­ден брой дву­странни разго­вори. Напълно логично най-​голямо внима­ние да пре­диз­ви­кват срещите на Вла­ди­мир Путин с китайския, индийския и тур­ския лидер — Си Цзин­пин, Нарендра Моди и Реджеп Ердоган (които ще се състоят след редакци­он­ното при­клю­ч­ване на броя).

Слож­ният и до голяма степен опа­сен исто­ри­че­ски момент, който светът прежи­вява, обу­славя наси­те­ния дне­вен ред на засе­да­ни­ята. Това са про­блемите, свър­зани с нами­ране на път за пре­одо­ля­ване на острата ико­номи­ческа криза и постигане на енергийна ста­бил­ност, с отбра­ната и бор­бата срещу теро­ризма. Важно място заемат обсъж­да­нето и одоб­ря­ва­нето на мащабни много­странни инфра­струк­турни про­екти, като изграж­да­нето на кори­до­рите „Север-​Юг” и „Изток-​Запад”. Осо­бена тре­вога в САЩ пре­диз­ви­ква наме­ре­ни­ето на ШОС да бъде раз­ра­бо­тена пътна карта за преми­на­ване на търго­ви­ята между стра­ните от орга­ни­за­ци­ята в наци­о­нални валути, както и форми­ра­нето на единна мит­ни­ческа поли­тика и тран­зитно про­стран­ство. Всъщ­ност всичко това е още една стъпка към нов евразийски съюз и пре­връща­нето на ШОС в една от най-​мощните и вли­я­телни орга­ни­за­ции в бъдещия многопо­лю­сен свят.