Печат

Доставките на С-400 за Индия са в срок въпреки санкциите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия и Индия се при­държат твърдо към сво­ите инте­реси, поради което достав­ките на зенитно-​ракетните системи С-​400 са в срок, въпреки натиска на Вашинг­тон и санкци­ите на Запада, съобщи в сряда посла­ни­кът на Русия в Индия Денис Алипов.

Индия се при­държа твърдо към сво­ите наци­о­нални инте­реси, осо­бено що се отнася до въпро­сите за уве­ли­ча­ва­нето на отбра­ни­тел­ния потенциал на стра­ната. Меж­ду­пра­ви­тел­стве­ните дого­во­ре­но­сти, сред които и достав­ките на комплек­сите С-​400, ще бъдат изпъл­нени. И ние, и нашите индийски парт­ньори сме заин­те­ре­су­вани задълже­ни­ята по сро­ко­вете на достав­ките да бъдат спазвани”, каза Алипов.

Посла­ни­кът под­черта, че постиг­на­тото между двете страни рав­нище на вза­имно дове­рие поз­во­лява да се обсъж­дат най-​перспективните направ­ле­ния на съвмест­ната работа. По време на срещата на най-​високо рав­нище през декем­ври мина­лата година беше одоб­рена програма за воен­но­тех­ни­че­ско сътруд­ни­че­ство през след­ващото десе­ти­ле­тие, която пре­дви­жда задъл­бо­ча­ване на диа­лога за при­движ­ване на редица големи проекти.

Надя­ваме се на ней­ното успешно реа­ли­зи­ране. Русия е била и ще бъде при­о­ри­те­тен парт­ньор на Индия в отбра­ни­тел­ната сфера”, каза посланикът.