Печат

Включиха деца в списъците на "Миротворец"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Гене­рал­ният сек­ре­тар на ООН Анто­ниу Гуте­риш и пред­се­да­те­лят на Дет­ския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Кет­рин Ръсел не реаги­раха на обръще­ни­ето на рус­ката страна по повод вклю­ч­ва­нето на деца от Дон­бас в спи­съците на сайта на укра­ин­ските наци­о­на­ли­сти „Миро­тво­рец”, заяви в сряда пър­вият заместник-​представител на Рус­ката феде­рация при ООН Дмит­рий Полянски.

Като отчете сери­о­з­но­стта на ситу­аци­ята, нашата мисия неза­бавно пред­стави съо­т­вет­ната информация на гене­рал­ния сек­ре­тар на ООН и на УНИЦЕФ. Писмата ни обаче не пре­диз­ви­каха ника­кви реакции или поне емоции от Анто­ниу Гуте­риш, както и от УНИЦЕФ начело с изпъл­ни­тел­ния й дирек­тор Кет­рин Ръсел”, посочи Полян­ски в своя Телеграм канал.

Той напомни, че преди повече от година 13-​годишната Фаина Савен­кова от Луганск написа писма до гене­рал­ния сек­ре­тар на ООН и до ръко­во­ди­теля на УНИЦЕФ, които бяха пре­да­дени до адре­са­тите от руски дипло­мати, заради факта, че името й се е ока­зало в спи­съците на „Миро­тво­рец”. „Тя и онези, които внима­телно сле­дят тази тема обаче, оста­наха разо­ча­ро­вани. Гене­рал­ният сек­ре­тар внима­телно избяг­ваше да споме­нава този въпрос пуб­лично. Що се отнася до УНИЦЕФ, оттам обещаха да орга­ни­зи­рат среща със спе­ци­а­лист от фонда — каза Полян­ски. — Въпреки че тази среща не се състоя (пред­ста­ви­тел на фонда само уве­домиха Фаина, че съо­т­вет­ният спе­ци­а­лист не може да се срещне с нея по лични при­чини), УНИЦЕФ твър­деше, че е наясно със ситу­аци­ята и е про­вел среща с Фаина. Тази лъжа беше бързо раз­крита, но в действи­ята на орга­ни­за­ци­ята нищо не се промени.”

Фондът не реагира, когато непра­ви­тел­ствена орга­ни­за­ция, ръко­во­дена от Мира Терада откри, че най-​малко 327 деца са вне­сени в спи­съците на „Миро­тво­рец”, каза Полян­ски. Това озна­чава, че тех­ният живот, както и животът на Фаина, е в непо­сред­ствена опас­ност. Редица въз­растни, чиито данни се появиха в този пре­стъпен сайт, поддър­жан от укра­ин­ското Мини­стер­ство на вътреш­ните работи, са вече убити, оса­ка­тени или са под­ложени на преследване.