Печат

Посланик Нечаев: Берлин премина червената линия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бер­лин премина чер­ве­ната линия, когато започна да доставя на Киев смър­то­носни оръжия соб­ствено про­из­вод­ство. Това заяви рус­кият посла­ник в Герма­ния Сергей Нечаев, цити­ран от „Изве­стия”. Той при­помни, че части на въоръже­ните сили на Украйна използ­ват това оръжие, за да уби­ват мирни граж­дани в Донбас.

Това е чер­вена линия, която герман­с­ките вла­сти не тряб­ваше да преми­на­ват. Осо­бено като се има пред­вид морал­ната и исто­ри­че­с­ката отго­вор­ност на Герма­ния пред нашия народ за пре­стъп­ле­ни­ята на нацизма по време на Вели­ката оте­че­ствена война”, каза дипло­матът. Спо­ред Нечаев съюз­ниците от НАТО оказ­ват натиск върху Герма­ния. Помпа­нето на Украйна с оръжия обаче е път за никъде. По-​рано герман­ският канц­лер Олаф Шолц заяви, че Киев полу­чава най-​модерните оръжия от Бер­лин. „Ще продължим достав­ките. Това е наша отго­вор­ност, докато е необ­хо­димо”, добави той.

Меж­ду­временно мини­стърът на отбра­ната на Герма­ния Кри­стина Лам­брехт заяви, че Герма­ния е достиг­нала пре­дела на възмож­но­стите си да доставя на Украйна оръжие от запа­сите на Бундесвера.