Печат

Украйна удари с ракета по НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Киевският режим не успя да предизвика трета световна война

Украйна удари с ракета по тери­то­рия на НАТО. Една „крива” ракета от укра­ин­ската ПВО във втор­ник късно вечерта улучи трак­тор, мирно пъл­зящ по зем­лището на пол­ско село, и уби двама души. Мъл­ние­носно, без да чакат раз­след­ване и без как­вито и да било дока­за­тел­ства, меди­ите и лиде­рите на някои натов­ски страни откриха кано­нада от обви­не­ния срещу Русия. За бро­ени часове в обраще­ние бе пус­ната лъж­ли­вата вер­сия, че раке­тата е изстре­ляна от рус­ките войски. С други думи, Москва е напад­нала държава от НАТО и вед­нага трябва да бъде задействан про­сло­ву­тият член 5 от дого­вора на али­анса и той да влезе в пряк въоръжен сблъ­сък с „агресора”.

Начело на кампа­ни­ята заста­наха знаме­нос­ците на русофо­би­ята — Полша, трите репуб­лики от При­бал­тика и други източни съюз­ници с незна­чи­телна военна тежест, но с неумо­рим войн­ствен дух и готов­ност да поддържат огъня на укра­ин­ския конфликт. Вла­стите в тези страни бяха сигурни, че инци­дентът, както винаги, трябва да се използва като повод за поред­ното обви­не­ние срещу Русия, без зна­че­ние дали тя има как­вото и да е уча­стие в кон­крет­ния слу­чай. За ефекта на дока­за­тел­ство ще се погрижат меди­ите, след­вайки програмата highly likely (много вероятно).

Този път обаче планът с украинско-​полската про­во­кация даде засечка. „Сабо­тажът” дойде, откъ­дето най-​малко го оча­к­ваха — от САЩ. Байдън и шефът на Пен­тагона много бързо, позо­ва­вайки се на обек­тивни данни от кос­ми­че­ското и авиаци­он­ното раз­уз­на­ване, отся­коха: раке­тата, попад­нала на пол­ска тери­то­рия, е изстре­ляна от поде­ле­ние на укра­ин­ската ПВО. Бързо смени обви­ни­тел­ната си реч и гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг. Така източ­но­ев­ропе­йците тряб­ваше да усми­рят войн­стващия си дух и да преглът­нат униже­ни­ето от жал­кото положе­ние, в което се ока­заха. При­бал­тийските страни про­сто млък­наха, Полша направи няколко сло­весни фокуса и един­ствен Зелен­ски, влязъл в ролята на пре­зи­дент, продължава да не вярва, че инци­дентът е дело на него­вата армия.

От Брюк­сел дойде сиг­нал, че не само член 5, но и член 4, изис­кващ кон­сул­тации, няма да бъдат задействан. На Запад започна да се изби­стря съзна­ни­ето, че киев­ският режим тласка света към трета све­товна война, която би ста­нала неиз­бежна при пряк сблъ­сък на НАТО с Русия. „Изяв­ле­ни­ята на Варшава и Киев след инци­дента не може да се възпри­емат по друг начин, освен като опит да се про­во­кира пряк сблъ­сък между Русия и НАТО”, заяви на засе­да­ние на Съвета за сигур­ност на ООН посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на РФ Васи­лий Небензя. „Сви­де­тели сме на поред­ната разюз­дана русофоб­ска реакция, която не се осно­вава на ника­кви реални данни”, отбе­ляза пре­зи­дент­ският гово­ри­тел Дмит­рий Песков.