Печат

Репарации на Киев трябва да плаща Вашингтон, а не Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Репа­рации на Украйна трябва да изплащат САЩ, заяви в беседа с РИА „Ново­сти” членът на Коми­тета по сигур­ност и про­ти­во­действие на корупци­ята на Държав­ната дума Михаил Шеремет, комен­ти­райки резо­люци­ята на ООН за плаща­ния на Киев за нане­сени щети.

По-​рано спе­ци­ал­ната сесия на Общото събра­ние на ООН прие резо­люция, която предпо­лага съз­да­ване на меж­ду­на­ро­ден реги­стър на щетите, при­чи­нени от Русия на Украйна, и форми­ране на меха­низъм за тях­ното въз­ста­но­вя­ване. Резо­люци­ята беше под­крепена от 94 страни, 14 се обявиха про­тив, 73 се въздържаха.

Спо­ред Шеремет подобни резо­люции нямат юри­ди­ческа сила и са „чиста проба” про­паганда. ООН е изчерпала себе си като меж­ду­на­родна струк­тура, под­черта пар­ламен­та­ри­стът, и е време да се съз­даде нова орга­ни­за­ция, спо­собна да поддържа све­тов­ния пра­вов ред, а не да бъде „инструмент на САЩ за при­движ­ване на сво­ите геопо­ли­ти­че­ски интереси”.

Ако някой трябва да изплаща репа­рации на Украйна, това са само САЩ, каза той. „Пътьом Вашинг­тон трябва да изплати репа­рации на Либия, на Афга­ни­стан, на Сирия, на Ирак и на други страни, които те раз­ру­шиха”, каза в заклю­че­ние Шеремет.