Печат

Украйна толкова силно желае НАТО, че изстреля ракети срещу Полша

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Не на шега, през послед­ната нощ светът бе под запла­хата от гореща и гло­бална война. Воен­ната исте­рия бе на ръба на бръснача, след като мъл­ние­носно се разпро­страни твър­де­ни­ето, че руски ракети са взри­вени на тери­то­ри­ята на Полша и има заги­нали. Загла­вия от рода: „НАТО и Европа ще напад­нат Русия”, „До дни започва Трета све­товна война”, заляха евро-​атлантическите мейн­стрийм медии и нака­раха мили­они мирни жители с тре­вога да сле­дят раз­ви­ти­ето на съби­ти­ята. Макар че мно­зина експерти вед­нага раз­га­даха ситу­аци­ята като укра­ин­ски сце­на­рий — про­во­кация срещу прего­вори и постигане на така жела­ния от нормал­ните европе­йци мир.

По същото време в друга точка на света — в Анкара — руски и аме­ри­кан­ски висши поли­тици се срещат дис­кретно, за да иници­и­рат мир като основа на бъдещи прего­вори — за нов многопо­лю­сен и по-​справедлив све­то­вен ред.

И въпреки, а може би тъкмо затова — някому бе нужна тази про­во­кация, която да раз­бие надеж­дите за мир и диа­лог между гло­бал­ните фактори.

За бро­ени часове евро русофо­би­ята навъртя бясна ско­рост — акти­ви­сти и „експерти” при­зо­ва­ваха за задействане на Член 5 от Устава на НАТО, за колек­тивно напа­де­ние над Русия, „рето­рично” се питаха това руска агре­сия ли е, „или да”!? Без ника­кви реални факти, опас­но­стта от погрешни и фатални ходове в нощта между 15 и 16 ноем­ври 2022 г. достигна нивото на кри­тич­ната Кариб­ска криза от 1962 г.

Но утрото дойде, про­паганд­ната исте­рия и фейк новини с киев­ски адрес се раз­се­яха и исти­ната лъсна! Експер­тите, вклю­чи­телно и тези от Белия дом и Пен­тагона, фак­ти­че­ски потвър­диха каза­ното от рус­ките държавни вла­сти, че Полша е уда­рена от укра­ин­ска ракета. И не „агре­сорът” Путин, а именно „съюз­ни­кът” и „любимецът” Зелен­ски е уда­рил тери­то­рия на НАТО. Че няма осно­ва­ние за действие по Член 5, а това е обик­но­вен „при­я­тел­ски” огън към НАТО, нане­сен от отг­ле­да­ните про­аме­ри­кан­ски елити на Украйна, от обу­че­ните от Али­анса военни „експерти”, с пода­ре­ните от Запада оръжия…

След като бе обна­ро­д­вана, исти­ната лъсна и даже най-​яростните евро-​атлантически яст­реби укро­тиха нагона си да напа­дат Русия и цялото чове­че­ство да стане „съпът­стваща жертва” на мили­та­ри­стич­ните им мераци.

Затова е редно обек­тивно да бъдат изяс­нени и други казуси, по които Русия бе обви­ня­вана про­пагандно и без дока­за­тел­ства — за пад­нали само­лети, раз­бити скла­дове, отро­вени раз­уз­на­вачи, за взри­ве­ните газопро­води на „Севе­рен поток” и за Запо­рож­ката АЕЦ, която в кри­вото огле­дало на атлан­ти­че­с­ката про­паганда — хем рус­наците са пре­взели, хем сами се бом­бар­ди­рат и ще я израв­нят със земята!?

Днес на целия свят е нужна истина и обек­тив­ност — като път към така нуж­ния ни мир, който няма алтер­на­тива! Дано във Вашинг­тон и Брюк­сел се осво­бо­дят от опи­ума на вой­ната и омра­зата и сед­нат на прего­вори с пре­зи­дента на Русия Вла­ди­мир Путин!