Печат

Президентът на МОК се обяви срещу политизирането на спорта

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на Меж­ду­на­род­ния олимпийски коми­тет, герма­нецът Томас Бах осъди поли­ти­зи­ра­нето на спорта и се обяви за уча­сти­ето на всички страни без изклю­че­ние в Олимпиа­дите. С това заяв­ле­ние пре­зи­дентът на МОК излезе на срещата на най-​високо рав­нище на Г-​20, която се състоя на индо­не­зийския ост­ров Бали, въпреки че именно МОК през фев­ру­ари тази година препоръча на всички меж­ду­на­родни спортни феде­рации да отстра­нят спор­ти­стите от Русия и Бела­рус от уча­стие в офици­ални све­товни и кон­ти­нен­тални състезания.

Като има пред­вид ситу­аци­ята в Украйна, пре­зи­дентът на МОК смята, че именно Олимпийските игри са спо­собни отново да обе­ди­нят целия свят. „За раз­лика от други конфликти между стра­ните в мина­лото този път някои от тях решиха, че имат право да отказ­ват на спор­ти­сти уча­стие в Олимпийски игри по поли­ти­че­ски съоб­раже­ния. Ако спортът стане инструмент за поли­ти­че­ско въз­действие, той напълно ще се раз­руши. Самата същ­ност на спорта е, че реше­ни­ята трябва да се взимат само, изхож­дайки от спорт­ните резул­тати, а не от нещо друго”, цитира Бах РИА „Новости”.

Пре­зи­дентът на МОК добави, че всички държави трябва да участват в Олимпиа­дите, в това число и онези, които са в конфликт. Само по този начин Игрите ще ста­нат истин­ски сим­вол на мира. Бах се обърна към лиде­рите на Г-​20 с молба да вклю­чат в съвмест­ната декла­рация и точка за неутра­ли­тет по отноше­ние на спорта. За съжа­ле­ние, както става и досега, декла­раци­ите на Бах не съвпа­дат с кон­крет­ните действия от страна на МОК. В редица спор­тове ква­лифи­каци­он­ните състе­за­ния за лят­ната Олимпи­ада в Париж през 2024 г. вече започ­наха, а рус­ките спор­ти­сти по искане на олимпийските вла­сти, както и преди, не са допус­нати до стартовете.