Печат

Студентка от Москва стана мултимилионер от лотария

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сту­дентка от мос­ков­ски уни­вер­си­тет стана един от най-​младите мул­ти­ми­ли­о­нери от лота­ри­ята, като спе­чели 56 мили­она рубли в „Сто­лото”, съобщи РИА „Ново­сти”. „Забе­лежи­тел­ното е, че моми­чето не е познало нито едно число и ста­нало соб­стве­ник на впе­чат­ля­ваща супер награда”, поясни информаци­он­ната агенция. Спо­ред пра­ви­лата на „Сто­лото” супер награ­дата печели този, който познае 12 от 24 числа или не познае нито едно.

22-​годишната мос­ков­чанка при­знала, че не е оча­к­вала такъв късмет, защото никога преди не е пече­лила повече от 2500 рубли. „Купих много билети. Но не отбе­ля­зах числата сама, а се дове­рих на авто­ма­тич­ния избор на ком­би­нации”, раз­каза тя.

След като е спе­че­лила голямата сума, сту­дент­ката първо решила да купи недвижим имот в Москва и да се запише на кур­сове за шофьори.