Печат

Въоръжените сили на РФ пречупват линията на фронта в Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Нова структура на руското висше командване в рамките на военната операция готви настъпление

Мини­стърът на отбра­ната на РФ Сергей Шойгу обяви нови назна­че­ния в ръко­вод­ството на спе­ци­ал­ната военна опе­рация (СВО), съобщиха от ведом­ството. Команд­ващ Обе­ди­не­ната групи­ровка войски става начал­ни­кът на Гене­рал­ния щаб гене­рал Вале­рий Гера­симов. Негови замест­ници ще са глав­но­ко­манд­ващите Въздушно-​космическите сили гене­рал Сергей Суро­ви­кин и Сухопът­ните войски гене­рал Олег Салю­ков, а също така зам.-началникът на Гене­рал­ния щаб гене­рал Алек­сей Ким.

В мини­стер­ството уточ­ниха, че става дума за „повиша­ване рав­нището на ръко­вод­ството на СВО, свър­зано с разши­ря­ване мащаба на зада­чите, реша­вани в хода на опе­раци­ята, с необ­хо­димо­стта от орга­ни­зи­ране на по-​тясно вза­и­мо­действие между видо­вете и родо­вете войски, а така също с повиша­ване каче­ството на всички видове обезпе­ча­ване и ефек­тив­ност в управ­ле­ни­ето на групи­ров­ката войски”.

Новите назна­че­ния на команд­ващите групи­ров­ките в рам­ките на СВО им дава повече пъл­номощия и едно­временно с това те ще носят лична отго­вор­ност за изпъл­не­ни­ето на зада­чите, комен­ти­рат военни наблю­да­тели. А това спо­ред тях ще повиши опе­ра­тив­но­стта при вземане на реше­ния и син­хро­ни­зи­ра­нето на действи­ята на воен­ните части на фрон­то­вата линия.

Реше­ни­ето за новите назна­че­ния, взето от вър­хов­ния глав­но­ко­манд­ващ, под­сказва, че в скоро време трябва да се оча­к­ват мащабни настъпа­телни опе­рации от страна на рус­ките войски. За това гово­рят и теж­ките боеве в град­ска среда, които се водят за двата стра­теги­че­ски центъра Соле­дар и Артьомовск, които попад­наха в обкръже­ние и са под пълен кон­трол на обе­ди­не­ната групи­ровка войски на РФ.

Настъпи пре­ломен момент в осво­бож­да­ва­нето на цялата тери­то­рия на ДНР. Пада­нето на Соле­дар ще раз­руши раз­ду­тия от укра­ин­ската про­паганда мит за непо­бе­димо­стта на укра­ин­ската армия”, заяви ръко­во­ди­те­лят на репуб­ли­ката Денис Пуши­лин. Спо­ред воен­ните коре­спон­денти става дума за унищожа­ване на огромни укра­ин­ски защитни военни съоръже­ния, изграж­дани там в продълже­ние на осем години, и за пре­чуп­ване на голям сек­тор от фрон­то­вата линия.

Въпреки че пре­зи­дентът Вла­ди­мир Зелен­ски все още не при­знава пораже­ни­ето на укра­ин­ските въоръжени сили в Соле­дар. Но дори съвет­ни­кът на шефа на пре­зи­дент­ската адми­ни­страция и гла­вен про­паган­дист на режима Алек­сей Аре­сто­вич призна за масо­вите бяг­ства на укра­ин­ски военни и чужди наем­ници от местата на оже­сто­чени сраже­ния. Нещо повече, аме­ри­кан­ският теле­ви­зи­о­нен канал CNN, изпъл­ня­ващ ролята на рупор на адми­ни­страци­ята на Байдън и пред чиито камери за Украйна и ней­ния режим може да се говори само със супер­ла­тиви, тези дни излъчи недопу­стим досега репортаж.

Пред коре­спон­дент на канала в Соле­дар укра­ин­ски вой­ник прави при­зна­ние: „Никой не може да ви каже колко са тук уби­тите и ране­ните. В Соле­дар никой не ги брои. Лич­ният състав на нашите под­раз­де­ле­ния вече се смени напо­ло­вина. Ние не успя­ваме да запом­ним дори име­ната на ново­дошлите. Всички раз­би­рат, че Соле­дар ще бъде отстъпен. Аз не мога да раз­бера какъв е сми­сълът. Защо трябва да заги­ваме, ако днес или утре градът ще падне”.