Печат

Атлантическият съвет прокарва идея за разпадане на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така наре­че­ните прогнози на струк­ту­рите към НАТО трябва да се разглеж­дат като част от кампа­ни­ята на Запада за оправ­да­ване и разпро­стра­не­ние на сепа­ра­тистки идеи. Това заяви сена­торът Марга­рита Пав­лова, член на коми­си­ята на Съвета на феде­раци­ята за защита на държав­ния суве­ре­ни­тет и предот­вра­тя­ване на намеса във вътреш­ните работи на Русия, цити­рана от „Рос­сий­ская газета”.

Атлан­ти­че­ският съвет, който действа към НАТО и чиято дей­ност е неже­ла­телна в Русия, на 9 яну­ари пуб­ли­кува прогноза за след­ващите 10 години, бази­рана на оценки на нена­зо­вани експерти. В мате­ри­ала се насър­чава иде­ята за разпа­дане на Русия до 2033 г.

„Оче­видно през 2023 г. САЩ и други страни от НАТО ще продължат с опи­тите си да под­крепят сепа­ра­тизма, вклю­чи­телно под при­кри­ти­ето на „научни изслед­ва­ния”, заяви Пав­лова, цити­рана в офици­ал­ния Telegram-​канал на комисията.

Сена­торът под­черта, че Русия не при­ема посега­тел­ства върху ней­ния суве­ре­ни­тет и ще продължи да предпри­ема всички необ­хо­дими стъпки, за да предот­врати вся­ка­кви опити за намеса във вътреш­ните й работи.