Печат

Западът се вкарва в капан заради военната подкрепа на Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Заради воен­ната под­крепа на Украйна запад­ните страни сами се вкар­ват в капан — това мне­ние изрази в своя Телеграм канал пред­се­да­те­лят на Коми­си­ята по информаци­онна поли­тика и вза­и­мо­действие с меди­ите на Съвета на феде­раци­ята Алек­сей Пушков.

Сена­торът смята, че всяка нова стъпка за под­крепа на Киев, всяка нова клетва за вяр­ност към Украйна ще лиши Запада от сво­бода за маньо­вър и от възмож­но­стта за отстъп­ле­ние, като по този начин се вкарва в капан. Воен­ната помощ за Украйна, смята Пуш­ков, ще доведе до по-​нататъшна еска­лация на конфликта.

Той също така пре­дупреди за по-​нататъшно заси­л­ване на воен­ната под­крепа за Киев от страна на запад­ния али­анс. Спо­ред Пуш­ков ръко­вод­ството на запад­ните страни разглеж­дат пораже­ни­ето на Украйна като соб­ствено. „Степента на поли­ти­че­с­ката само­иден­тифи­кация на управ­ля­ващите кръгове на водещите страни от Запада с Киев е такава, че там са готови да разглеж­дат пораже­ни­ето на Украйна като соб­ствено пораже­ние”, отбе­лязва сенаторът.