Печат

Уникален проект запалва ядрото на "земното слънце"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В основата на ИТЕР залегнаха разработките на руски учени отпреди десетилетия

В изсле­до­ва­тел­ския център в Када­раш, Южна Франция, започна проце­сът на сгло­бя­ване на огром­ния термо­яд­рен реак­тор ИТЕР, съобщи ТАСС. Това е един от най-​внушителните меж­ду­на­родни научни про­екти през послед­ните 30 години.

В него участват 35 страни, между които държа­вите от ЕС, Русия, Китай, САЩ, Южна Корея. Спе­ци­а­ли­сти от тези страни

Печат

Варна чества годишнина от освобождението си

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В поне­дел­ник Варна отбе­ляза 142-​годишнината от осво­бож­де­ни­ето си. В тра­дици­он­ните чества­ния в двора на Духовно-​просветния център „Свети Архангел Михаил” се включи кметът Иван Порт­них, който под­несе цветя заедно с мини­стъра на мла­дежта и спорта Кра­сен Кра­лев, област­ният упра­ви­тел Стоян Пасев, коман­дирът на ВМС кон­тра­ад­ми­рал Кирил Михайлов

Печат

Тръмп не вижда смисъл да защитава Германия от Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на САЩ Доналд Тръмп изра­зява недо­уме­ние, че стра­ната му трябва да защи­тава Герма­ния от Русия, написа самият той на стра­ницата си в соци­ал­ната мрежа Туитър.

Стопа­н­инът на Белия дом напомня, че Герма­ния плаща на Русия мили­арди долари за енергия и се възмущава, че САЩ са длъжни да защи­тават стра­ната от Москва.

Аме­ри­кан­ският лидер

Печат

Крим е руски

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова . Пуб­ли­ку­вана в Новини

Да градим заедно бъдещето на Европа и света!

През послед­ните дни беше опо­ве­стено изказва­нето на външ­ния мини­стър на Феде­рална репуб­лика Герма­ния Хайко Маас, който отхвърли иде­ята на пре­зи­дента Тръмп Русия да бъде вър­ната във формата Г-​8 или Г-20…Мотивите на Маас са само русофоб­ски клишета, свър­зани с Крим, Украйна и Мин­ските спо­ра­зуме­ния. Но

Печат

Половината от руснаците не вярват, че американци са кацали на Луната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Почти поло­ви­ната от рус­наците не вяр­ват, че аме­ри­кан­с­ките аст­ро­навти са извършили шест каца­ния на Луната през 19691972 г. Това сочат резул­та­тите от социо­логи­че­ско про­уч­ване, про­ве­дено наскоро от Общо­рус­кия център за изслед­ване на обще­стве­ното мне­ние (ВЦИОМ), пре­даде РБК.

През послед­ните две години броят на скеп­тиците леко е нама­лял, но все още