Печат

Москва: Германия няма право да ни поставя ултиматуми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Случаят "Навални" разпали антируска истерия, но пациентът взе, че оздравя

На 9 сеп­тем­ври във Външно мини­стер­ство в Москва бе изви­кан посла­ни­кът на Герма­ния Геза Андреас фон Гайр и му бе изра­зен реши­те­лен про­тест за голо­слов­ните обви­не­ния и непоз­во­ли­телни ултима­туми на Бер­лин по адрес на Русия във връзка с инци­дента с рус­кия бло­гер Алек­сей Навални, съобщи ведомството.

Слу­чаят с вне­запния при­падък на

Печат

Путин ще говори пред Общото събрание на ООН

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин, както и други лидери, ще гово­рят на 75-​ата сесия на Общото събра­ние на ООН чрез видео­връзка, съобщи в сряда прес­сек­ре­та­рят на държав­ния глава Дмит­рий Песков.

Не само пре­зи­дентът Путин няма да пътува за Ню Йорк, на прак­тика никой сега не е готов да посети Ню Йорк и във връзка с това пред­се­да­тел­стващата страна

Печат

България е партньор в изложението "Отдих" в Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 26 години участваме на изложе­ни­ето „Отдих” в Москва, за първи път сме страна парт­ньор. Това от своя страна сви­де­тел­ства както за важ­но­стта на изложе­ни­ето, така и за важ­но­стта на Русия като тури­сти­че­ски пазар и парт­ньор за стра­ната ни. Това заяви вицепреми­ерът по ико­номи­че­с­ката и демограф­с­ката поли­тика и мини­стър на туризма Мари­яна Николова

Печат

Русия ще достави на Мексико 32 млн. дози ваксина

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият фонд за преки инве­стиции (РФПИ) и фармацев­тич­ната компа­ния Landsteiner Scientific склю­чиха спо­ра­зуме­ние за доставка на 32 млн. дози от рус­ката вак­сина срещу коро­на­ви­рус „Спут­ник V”, съобщиха от фонда. Нача­лото на достав­ките на вак­си­ната в Мек­сико се оча­ква през ноем­ври тази година, в слу­чай че тя бъде одоб­рена от страна на мексиканските

Печат

Президентите на РФ и Сърбия разговаряха по телефона

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин и Вучич гово­риха по теле­фона в четвъртък, 10 сеп­тем­ври, се съобщава на сайта на Кремъл. В разго­вора си двамата лидери са отде­лили осо­бено внима­ние на про­блемите по урегу­ли­ране в частично при­зната репу­лика Косово. Вучич информира рускя пре­зи­дент за прего­во­рите във Вашинг­тон и Брюк­сел на 4 и 7 сеп­тем­ври. „Вла­ди­мир Путин потвърди