Печат

Стивън Сегал оглави проект за опазването на Байкал

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Холи­вуд­ският актьор Стивън Сегал, който има руско граж­дан­ство и е член на пар­ти­ята „За правду” оглави пар­тий­ния феде­ра­лен еко­логи­чен про­ект, чиято основна задача е опазва­нето на езе­рото Бай­кал, съобщава прес­служ­бата на пар­ти­ята, цити­рана от РИА „Ново­сти”. По-​рано пре­зи­дентът Путин под­крепи иде­ята за про­веж­дане на Година на Бай­кал, която ще бъда раз­ра­бо­тена и от пра­ви­тел­ството. „По насто­яване на Стивън Сегал една от основ­ните задачи на еко­логич­ния про­ект е опазване на езе­рото Бай­кал и въвеж­дане на углавна отго­вор­ност за замър­ся­ва­нето на окол­ната среда” се казва в съобщението.

Пар­ти­ята „За правду” вече работи в тази насока като напри­мер в Рязан е стар­ти­рал про­ектът „Еко­мо­ни­то­ринг” — на сайта на про­екта в режим онлайн може да се про­следи актив­но­стта на замър­ся­ва­нето от промиш­лени предпри­я­тия в Рязан­ска област. В Калужка област е съз­да­дена карта на замър­ся­ва­нето на реките, чиято цел е мони­то­ринг, подоб­ря­ване на еко­логич­ната обста­новка в реги­она и почистване на тери­то­ри­ите. Еко­логич­ният про­ект вклю­чва информаци­онни семи­нари и акции, насо­чени към устой­чиво раз­ви­тие, цик­лична ико­номика и раци­о­нално при­ро­доползване, еко­мо­ни­то­ринг, умно засаж­дане на дървета и раци­о­нално използване на горите, еко­транспорт, еко­ту­ризъм, еко­сер­тифи­кация и експер­тиза. Този про­ект вече в ход, пояс­ня­ват от пар­ти­ята, но сега вече той излиза на феде­рално равнище.