Печат

Русия: САЩ стоят зад опитите за преврат в Беларус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва увеличава помощта си за поддържане икономиката на съюзната република

Русия ще следва стриктно задълже­ни­ята си, про­из­ти­чащи от Дого­вора за Съюзната държава и от Орга­ни­за­ци­ята по Дого­вора за колек­тивна сигур­ност. Това заяви Вла­ди­мир Путин по време на срещата си с Алек­сандър Лукашенко, състо­яла се на 14 сеп­тем­ври в Сочи. „Бела­рус е нашият най-​близък съюз­ник и ние ще изпъл­ним всички поети от нас

Печат

Сплотеността на Китай и Русия е като скала

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Отноше­ни­ята между Китай и Русия при­до­би­ват осо­бено зна­че­ние в сегаш­ната епоха на гло­бална тур­бо­лент­ност и промени. Както заявява в пуб­ли­ку­вано в четвъртък интервю за агенция Син­хуа членът на Държав­ния съвет и мини­стър на външ­ните работи на КНР Ван И, двете страни са важен ста­би­ли­зи­ращ фак­тор на све­тов­ната поли­ти­ческа арена.

В тези дни

Печат

Пентагонът определи Москва и Пекин за главни стратегически съперници

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В САЩ смя­тат Русия и Китай за главни стра­теги­че­ски съпер­ници, заяви шефът на Пен­тагона Марк Еспер. В изказване в аме­ри­кан­ския център „Ранд Корпо­рейшън” Еспер заго­вори за стра­теги­че­ско съпер­ни­че­ство, като акцен­тира върху Русия и Китай. Той отбе­ляза, че тези две страни модер­ни­зи­рат сво­ите въоръжени сили, а също така разши­ря­ват възмож­но­стите си

Печат

Отиде си Родолюбецът и Строителят Симеон Пешов

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

(29.03.1941 г.-16.09. 2020 г.)

От този свят си отиде една голяма лич­ност, достойна за под­ража­ние не само в биз­неса, но и в човешки план — инж. Симеон Пешов. Името му е емблема­тично в стро­и­тел­ния бранш, защото той съз­даде и до последно ръко­во­деше най-​успешната българ­ска стро­и­телна фирма с авто­ри­тетно име в Бълга­рия и чуж­бина — „Глав­болгар­строй”. Пра­веше го

Печат

Вярват повече на Путин, отколкото на Тръмп

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Жители на раз­вити държави вяр­ват повече на пре­зи­дента на Русия Вла­ди­мир Путин, откол­кото на аме­ри­кан­ския лидер Доналд Тръмп — за това сви­де­тел­стват пуб­ли­ку­ва­ните във втор­ник резул­тати от анкета, осъще­ствена от вашинг­тон­ския Изсле­до­ва­тел­ски център „Пю” (Pew Research Center) сред 13,2 хиляди души в 13 държави.

23% от участ­ниците в него се отна­сят с доверие