Печат

Додон смята да разпусне парламента

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Мол­дова Игор Додон заяви, че може да разпусне пар­ламента още в нача­лото на след­ващата година, тъй като не съо­т­вет­ства на волята на народа заради много­брой­ните слу­чаи на преми­на­ване на депу­тати от една пар­тия в друга. Той заяви това в сряда вечерта в ефира на мол­дов­ския теле­ви­зи­о­нен канал Prime, комен­ти­райки раз­ви­ти­ето на поли­ти­че­с­ката ситу­ация в стра­ната след пред­сто­ящите на 1 ноем­ври пре­зи­дент­ски избори.

След пре­зи­дент­ската кампа­ния може да има раз­лични сце­на­рии. Ако след 1516 ноем­ври пра­ви­тел­ството на Йон Кика си отиде, то до 12 яну­ари ще се напра­вят два опита за утвър­жда­ване на нов състав на Мини­стер­ския съвет, и на 34 яну­ари ще бъде подпи­сан указ за разпус­кане на пар­ламента”, каза Додон. Той напомни, че спо­ред закона пред­сроч­ните пар­ламен­тарни избори се обя­вя­ват, ако депу­та­тите за 45 дни не са утвър­дили пра­ви­тел­ство, което се формира от пред­ложе­ния от пре­зи­дента кан­ди­дат за премиер.

Пар­ламентът може да бъде разпус­нат или чрез оставка на пра­ви­тел­ството, или ако депу­та­тите в продълже­ние на 90 дни не при­емат зако­но­да­телни иници­а­тиви, но сега послед­ният вари­ант едва ли е възможен”, поясни Додон. По-​рано под­крепящата пре­зи­дента Пар­тия на соци­а­ли­стите излезе с идея за съвместно про­веж­дане на пре­зи­дент­ските и пред­срочни пар­ламен­тарни избори, но Кон­сти­туци­он­ният съд на стра­ната сметна това за незаконно.