Печат

В Парламента внесоха законопроект за военна служба

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Група депу­тати и сена­тори повторно вне­соха в Държав­ната дума зако­нопро­екта „За подго­товка на граж­да­ните на РФ за военна служба и защита на оте­че­ството”, който регу­лира орга­ни­за­ци­ята на пред­на­бор­ната и извън­войско­вата военна подго­товка на руснаците.

Феде­рал­ната система за подго­товка на граж­да­ните за военна служба е комплекс от мерки, вклю­ч­ващи пред­на­борна и извън­войскова подго­товка на граж­да­ните за

Печат

САЩ отклоняват Иран от параметрите на ядрената сделка

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Иран беше при­ну­ден да се отклони от изис­ква­ни­ята на Съвмест­ния все­об­хва­тен план за действие (СВПД) по иран­с­ката ядрена сделка заради поли­ти­ката на мак­сима­лен натиск от страна на САЩ, заяви в сряда посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия в меж­ду­на­род­ните орга­ни­за­ции във Виена Михаил Уля­нов по време на онлайн засе­да­ние на Съвета на управляващите