Печат

БРИКС с обща стратегия за развитие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия предлага сътрудничество в борбата срещу пандемията

Тази сед­мица се състоя редов­ната годишна среща на високо рав­нище на държа­вите — членки на БРИКС. Тя премина под пред­се­да­тел­ството на Вла­ди­мир Путин в режим на видео­конфе­ренция поради пан­деми­ята. В центъра на внима­ни­ето на пре­зи­ден­тите на Бра­зи­лия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка беше целият спектър на акту­ал­ните меж­ду­на­родни про­блеми, но най-​много време бе посве­тено на опас­но­стите, които зара­зата от covid-​19 носи за живота на хората и за гло­бал­ната икономика.

По пред­ложе­ние на рус­кия пре­зи­дент стра­ните взеха реше­ние да уско­рят съз­да­ва­нето в рам­ките на БРИКС на център по изслед­ване и раз­ра­ботка на вак­сини. „Бор­бата с пан­деми­ята трябва да бъде изцяло депо­ли­ти­зи­рана”, заяви той и добави, че Русия винаги е била готова да работи открито с другите страни в раз­лични сфери на здра­веопазва­нето и медицин­ската наука. Путин увери, че Русия отваря не само сво­ите научни цен­трове и гра­ниците си за спе­ци­а­ли­сти, но према­хва и вся­ка­кви бари­ери пред възмож­но­стите за широка достъп­ност на вак­си­ната и лекар­ствата за обще­стве­но­стта. Тя е готова за работа в съвмест­ното про­из­вод­ство на препарати.

В хода на дис­ку­си­ите бе отбе­ля­зано, че при сегаш­ните усло­вия е крайно необ­хо­дима дей­но­стта на Бан­ката за раз­ви­тие на БРИКС, която ще отдели 10 млрд. долара за бор­бата с пан­деми­ята. Като цяло ней­ният портфейл за инве­стици­онни про­екти в момента над­хвърли 20 млрд. долара. В стра­ните членки вече се реа­ли­зи­рат 62 големи про­екта, а скоро в Москва ще бъде открит реги­о­на­лен филиал на бан­ката, който ще коор­ди­нира кре­ди­ти­ра­нето на програми в евразийското пространство.

Лиде­рите на петте страни взеха реше­ния, свър­зани и с други съвременни заплахи — раз­растващата се киберпре­стъп­ност, нар­ко­трафика и меж­ду­на­род­ния теро­ризъм. Те обобщиха резул­та­тите от съвмест­ната дей­ност на стра­ните по време на рус­кото пред­се­да­тел­ство, които бяха постиг­нати неза­ви­симо от труд­ните усло­вия, наложени от пан­деми­ята. Наред с това пре­зи­ден­тите све­риха позици­ите си в наве­че­ри­ето на пред­сто­ящата в края на тази сед­мица среща на високо рав­нище на Г-​20.

В края на годиш­ния форум на БРИКС бе при­ета Мос­ков­ска декла­рация, в която се потвър­жда­ват общите вижда­ния за бъдещото раз­ви­тие на обе­ди­не­ни­ето. Одоб­рени бяха и Стра­тегия за ико­номи­че­ското парт­ньор­ство в БРИКС за пери­ода до 2025 г. и Анти­те­ро­ри­стична стра­тегия на БРИКС. Русия пре­даде пред­се­да­тел­ството дого­дина на Индия.

/​Русия днес/