Печат

Лавров коментира изборите в САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият външен мини­стър преди сед­мица даде редов­ната си голяма пре­с­конфе­ренция. Тя про­тече в режим онлайн поради епи­деми­ята от covid-​19. На нея бяха пока­нени пред­ста­ви­тели на руски и чужди медии. Сергей Лав­ров отго­вори на въпроси, засягащи най-​важните меж­ду­на­родни съби­тия. Жур­на­ли­стите се инте­ре­су­ваха от мне­ни­ето на мини­стъра за резул­та­тите от пре­зи­дент­ските избори в САЩ, защо Путин още не е поздра­вил Джо Байдън и може ли да се оча­к­ват промени в руско-​американските отношения.

Лав­ров отбе­ляза, че Вашинг­тон още не е обявил офици­ално резул­та­тите и тъй като няма офици­ално обявен побе­ди­тел, Москва няма кого да поздра­вява. „Ако в някои страни има тра­диция да поздра­вя­ват на базата на съобще­ния в меди­ите и соци­ал­ните мрежи, ние имаме по-​различен под­ход”, заяви той и напомни как през 2016 г. много европе­йски лидери реаги­раха лекоми­слено и побър­заха да поздра­вят Хилари Клинтън, а после се чудеха как да оттег­лят телеграмите си с комплименти.

Спо­ред рус­кия външен мини­стър при Джо Байдън в Белия дом поли­ти­ката на САЩ към Русия няма да се промени, но да се пра­вят прогнози на този етап е „неблаго­датна работа”. Той обърна внима­ние, че в момента САЩ са дъл­боко раз­де­лена страна и поли­тиците ще трябва преди всичко да тър­сят изход от раз­кола. „Би било обидно, ако Аме­рика се опита да търси наци­о­нал­ното си обе­ди­не­ние на русофоб­ска основа”, каза Лав­ров. Той изрази мне­ни­ето, че в САЩ действа най-​архаичната изборна система, с която разпо­лагат раз­ви­тите страни.