Печат

Депутатите ще регулират цензурата в интернет

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Интер­нет платформи, огра­ни­ча­ващи информаци­ята на рус­ките медии, могат да бъдат бло­ки­рани изцяло или частично от „Рос­ком­над­зор”, съобщи в. „Изве­стия”. Съо­т­вет­ният зако­нопро­ект е вне­сен в Държав­ната дума на 19 ноем­ври и е пуб­ли­ку­ван в елек­трон­ната база данни на дол­ната камара на рус­кия парламент.

Зако­нопро­ектът пред­лага да се уста­нови ста­тут „соб­стве­ник на информаци­о­нен пор­тал, заме­сен в нару­ше­ния на основ­ните човешки права и сво­боди, пра­вата и сво­бо­дите на граж­да­ните на Рус­ката феде­рация”. Той може да бъде опре­де­лен от глав­ния про­ку­рор, заедно с Мини­стер­ството на външ­ните работи на Рус­ката феде­рация, в слу­чай че соб­стве­ни­кът на интер­нет сайта огра­ни­чава достъпа до соци­ално зна­чима информация на осно­ва­ние наци­о­нал­ност, език или заради санкци­ите, наложени на Русия или на ней­ните граждани.

По отноше­ние на соб­стве­ниците на такива сайтове са възможни раз­лични санкции, се казва още в зако­нопро­екта. По думите на депу­тата от Държав­ната дума Антон Горел­кин, гло­бата на интер­нет платформи за използване на цен­зура срещу руски медии ще варира от няколко хиляди до 3 мили­она рубли.

На 29 сеп­тем­ври „Рос­ком­над­зор” поиска Съветът на феде­раци­ята и Държав­ната дума да въве­дат в зако­но­да­тел­ството мерки за защита на граж­да­ните на Русия от цен­зура на руски медии, при­над­лежащи към чужди интер­нет платформи.

На 5 ноем­ври Асоци­аци­ята на про­фе­си­о­нал­ните потре­би­тели на соци­ални мрежи и месин­джъри (APPSIM) излезе с пред­ложе­ние за въвеж­дане на глоба до 10 мили­она рубли на чуж­де­странни интер­нет компа­нии за цен­зу­ри­ране на руски медии, а също за при­ну­ди­телно отнемане на финан­сови сред­ства от такива компании.