Печат

Арменците се отнасят добре към Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това сочи допит­ване, про­ве­дено по поръчка на радио Sputnik. Почти 84% от запи­та­ните са заявили, че се отна­сят добре към Русия. Само 9,4% при­зна­ват обрат­ното. 6,8% са се затруд­нили да отго­во­рят на въпроса. Мно­зин­ството от участ­ниците в изслед­ва­нето — 62,3% са заявили, че Русия е друже­ска за Арме­ния страна. На второ място с резул­тат 39,9% е Франция, на трето място е Иран (6,4%). Само 5,8% са нарекли САЩ друже­ска страна за Арме­ния. Герма­ния е с резул­тат 1,2%, а Гру­зия — 0,6%. 4,6% от участ­ниците са се затруд­нили да отговорят.

Почти 85% от арменците смя­тат Русия за съюзна държава. 11,6% не са съгласни с това, а 3,6% са се затруд­нили да отго­во­рят. Мно­зин­ството респон­денти — 79,6% са заявили готов­ност да при­мат военно-​политическа помощ от Москва. За ана­логична под­крепа от Франция са готови 14% от жите­лите на Арме­ния, от Иран — 7%, от САЩ5%, от Герма­ния — 0,4%. Повече от 12% са одоб­рили вари­ант на отго­вора „други”, а 7,4% не могат да дадат точен отго­вор. Изслед­ва­нето е напра­вено по метода на теле­фонно интервю. Допит­ва­нето е напра­вено от компа­ни­ята „Эм Пи Джи”, екс­клу­зи­вен член на Gallup International в Арме­ния по поръчка на радио Sputnik.