Печат

Хаосът в света укрепва руско-китайските отношения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Новата 2021 година слага началото на постамериканския свят

Ана­ли­за­то­рите свър­зват прогно­зите за настъпи­лата 2021 година най често с въпроса каква поли­тика ще избере новата адми­ни­страция на САЩ към Русия и Китай. Дали Джо Байдън ще продължи да опре­деля двете страни като врагове, или ще се опита да подобри отноше­ни­ята с една от тях и по този начин ще отслаби тех­ния али­анс. Вашинг­тон се надява по този начин да

Печат

Путин и Меркел обсъдиха производството на ваксини

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин и канц­лерът на ФРГ Ангела Мер­кел обсъдиха по теле­фона пер­спек­ти­вите за съвместно про­из­вод­ство на вак­сини. Те гово­риха за сътруд­ни­че­ството в бор­бата с пан­деми­ята от коро­на­ви­рус с акцент върху възмож­ните пер­спек­тиви за коопе­ри­ране в про­из­вод­ството на вак­си­ните. Путин и Мер­кел се дого­во­риха да продължат

Печат

Песков: Западът не вижда в Русия равноправен партньор

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Влоша­ва­нето на отноше­ни­ята между Русия и Запада беше резул­тат от отказа на Москва от коло­ни­ал­ните усло­вия, по които запад­ните компа­нии можеха да експло­ати­рат рус­ките при­родни ресурси. Тази позиция изрази прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков в интервю за жур­на­ли­ста Вла­ди­мир Соло­вьов, пуб­ли­ку­вано във втор­ник в него­вия YouTube

Печат

Американската демокрация "закуца с двата крака"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така реагира на съби­ти­ята в САЩ пред­се­да­те­лят на коми­тета на Съвета на феде­раци­ята по меж­ду­на­родни въпроси Кон­стан­тин Коса­чов. „Праз­ни­кът на демо­краци­ята при­ключи. Това, уви, е наи­стина дъното, каз­вам го без сянка от зло­рад­ство. Аме­рика вече не про­карва курс, а сле­до­ва­телно е загу­била всички права да го задава. И още повече да го натрапва на

Печат

Сърбия получи първата партида ваксини "Спутник V"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вак­си­наци­ята със „Спут­ник V” започна в Сър­бия. Това съобщи пра­ви­тел­ството на стра­ната и Рус­кият фонд за директни инве­стиции (РФПИ), цити­рани от рус­ките медии.

Между стра­ните е подпи­сано спо­ра­зуме­ние за снаб­дя­ване на Сър­бия с 2 мили­она дози вак­сини „Спут­ник V”, които ще са достатъчни за вак­си­ни­ране на 1 милион жители на стра­ната. Пър­вата пар­тида е