Печат

Путин и Меркел обсъдиха производството на ваксини

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин и канц­лерът на ФРГ Ангела Мер­кел обсъдиха по теле­фона пер­спек­ти­вите за съвместно про­из­вод­ство на вак­сини. Те гово­риха за сътруд­ни­че­ството в бор­бата с пан­деми­ята от коро­на­ви­рус с акцент върху възмож­ните пер­спек­тиви за коопе­ри­ране в про­из­вод­ството на вак­си­ните. Путин и Мер­кел се дого­во­риха да продължат кон­так­тите по тази тема на рав­нище мини­стер­ства на здра­веопазване и други профилни структури.

Да напом­ним, че през декем­ври мина­лата година мини­стърът на здра­веопазва­нето на ФРГ Йенс Шпан съобщи за готов­но­стта за сътруд­ни­че­ство с Мини­стер­ството на зра­веопазва­нето на Русия по въпроса за при­в­ли­чане на нем­ски компа­нии към съвмест­ното про­из­вод­ство на руски ваксини.

Сега ръко­вод­ството на Герма­ния е под­ложено на остра кри­тика от страна на другите поли­ти­че­ски струк­тури в стра­ната заради бав­ните темпове на вак­си­наци­он­ната кампа­ния и недо­статъч­ното коли­че­ство вак­сини срещу коронавируса.

В теле­фон­ния си разго­вор рус­кият пре­зи­дент и герман­ският канц­лер засегнаха и някои аспекти на вътреш­но­укра­ин­ското урегу­ли­ране, преди всичко в кон­тек­ста на мин­ския „комплекс мерки” и дого­во­ре­но­стите на срещите на най-​високо рав­нище в „норманд­ски формат”. Вла­ди­мир Путин и Ангела Мер­кел вза­имно се поздра­виха с нового­диш­ните празници.