Печат

Киев е категорично против "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на компа­ни­ята „Наф­тогаз на Украйна” Андрей Кобо­лев заяви, че за Киев изграж­да­нето и въвеж­да­нето в експло­атация на газопро­вода „Све­рен поток-​2″ е въпрос на живот и смърт и затова е недопу­стимо, съобщава ТАСС. „Да се спре „Севе­рен поток-​2″ без пре­уве­ли­че­ние е въпрос на живот и смърт за нашите граж­дани”, написа Кобо­лев във Фейс­бук. По думите му Украйна е „важен тран­зи­тен център на газ” за Герма­ния, Ита­лия и Франция, а газопре­нос­ната система на стра­ната е част от „системата за отбрана” на Украйна. Той предпо­ложи, че щом у Русия се появи физи­ческа възмож­ност напълно да пре­на­сочи газо­вите потоци така, че да зао­би­ко­лят Украйна, газопре­нос­ната система на стра­ната ще стане про­сто „мрежа от газопроводи”.

По-​рано пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин заяви, че напад­ките срещу „Севе­рен поток-​2″ се обяс­ня­ват с опи­тите да се накара Русия да плаща за геопо­ли­ти­че­ския про­ект на Запада — Украйна.

Вест­ник Financial Times съобщи по-​рано, че Герма­ния търси реше­ние, което да убеди пре­зи­дента на САЩ Джо Байдън да се откаже от санкци­ите за газопро­вода. По информация на изда­ни­ето нем­ските поли­тици разглеж­дали възмож­но­стта да при­ложат меха­низъм, който да поз­воли на ФРГ само­сто­я­телно да спре „Севе­рен поток-​2″, ако Русия напри­мер окаже натиск върху Украйна и съкрати достав­ките през газопре­нос­ната й система.