Печат

"Другата Америка" призовава за незабавен диалог с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Граждански организации в САЩ осъждат опасната политика на своя президент

Поли­ти­че­ският елит, меди­ите и соци­ал­ните мрежи в САЩ през послед­ните години добре се поста­раха, за да наплашат аме­ри­канците и да им внушат, че Русия е страшен враг и всеки момент може да нападне „най-​прекрасната” страна в света. Целта в общи линии бе постиг­ната и виру­сът на русофо­би­ята се разпро­страни със ско­ро­стта на пан­демия. И все

Печат

Москва предлага възстановяване на контактите с НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия не се отказва да работи в Съвета Русия — НАТО и пред­лага да бъдат въз­ста­но­вени кон­так­тите по военна линия. Това заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров в изказва­нето си на спе­ци­ал­ната сесия на Близ­ко­източ­ната конфе­ренция на меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Валдай”.

Нашият колега госпо­дин Стол­тен­берг заявява, че

Печат

Борел се притеснява от ролята на ЕС в света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Заяв­ле­ни­ята на пър­вия европе­йски дипло­мат Жозеп Борел по отноше­ние на Русия сви­де­тел­стват за него­вата загриже­ност от факта, че све­тов­ните процеси преми­на­ват без Европе­йския съюз, заяви във втор­ник посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия при Евро­съюза Вла­ди­мир Чижов в ефира на теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​24″.

В изве­стен сми­съл това отразява

Печат

Предложиха Кадиров за Нобелова награда за мир

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Лидерът на Чечня Рам­зан Кади­ров е пред­ложен за Нобе­лова награда за мир, пише „Ком­со­мольская правда”, позо­ва­вайки се на пре­зи­дента на Меж­ду­на­род­ния информаци­о­нен Нобе­лов център (МИНЦ) Вяче­слав Тютю­нин. По думите му Кади­ров е номи­ни­ран „за изклю­чи­те­лен при­нос в уста­но­вя­ване и поддър­жане в тече­ние на 15 години на надеж­ден мир в исторически

Печат

Обсъждат изострянето на ситуацията в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Прес­сек­ре­та­рят на Пен­тагона Джон Кирби раз­кри при­чи­ните за прего­во­рите между начал­ниците на Гене­рал­ните щабове на САЩ и Русия. Спо­ред него това било свър­зано с информация на Киев за преме­стване на руски военни около границата.

Осве­домени сме за съобще­ни­ята, при­стигащи от укра­ин­ски военни, за преме­стване на воен­но­служещи от Руската