Печат

"Северен поток - 2" има шанс да бъде завършен

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Кора­бът, който полага тръ­бите на „Севе­рен поток-​2″ „Ака­демик Чер­ски”, при­стигна на мястото, където се достро­ява газопро­водът, съобщи ТАСС, позо­ва­вайки се на прес­служата на опе­ра­тора на про­екта Nord Stream 2 AG. Преди това бе съобщено, че кора­бът ще при­стъпи към полагане на тръ­бите в изклю­чи­тел­ната ико­номи­ческа зона на Дания след изве­стен подгот­ви­те­лен период.

В докумен­тите на Мор­ското управ­ле­ние на Дания (DMA)

Печат

Лавров се пошегува за бъдещето на човечеството

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Зем­ните жители ще могат да продължат рода си само офлайн, пошегува се външ­ният мини­стър на Русия Сергей Лав­ров по време на онлайн Близ­ко­източ­ната конфе­ренция на клуб „Вал­дай” в сряда, в наве­че­ри­ето на Деня на шегата 1 април. „Абсо­лютно съм съгла­сен, че е по-​добре да се работи офлайн”, каза дипло­матът, като отбе­ляза, че чове­че­ството няма как да

Печат

В Думата коментираха "агресията" на Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Членът на коми­тета на Думата по меж­ду­на­род­ните въпроси Антон Моро­зов комен­тира заяв­ле­ни­ето на ръко­во­ди­теля на европе­й­с­ката дипло­мация Жозеп Борел, който нарече реше­ни­ето на Русия да изгони дипло­мати от Герма­ния, Полша и Швеция „про­ява на агре­сия”, съобщи RT на 1 април. „В слу­чая не става дума за ника­ква агре­сия, защото това е явно наруша­ване на

Печат

Алиев: Рисковете от изостряне на ситуацията в Нагорни Карабах са минимални

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Азер­байджан Илхам Алиев смята за минимални рис­ко­вете от изо­стряне на ситу­аци­ята в Нагорни Кара­бах. Тази оценка той даде по време на срещата си със заместник-​председателя на пра­ви­тел­ството на Русия Алек­сей Оверчук.

Пост­конфликт­ната ситу­ация като цяло се раз­вива положи­телно, рис­ко­вете от еска­ли­ране на обста­нов­ката са