Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

В Думата коментираха "агресията" на Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Членът на коми­тета на Думата по меж­ду­на­род­ните въпроси Антон Моро­зов комен­тира заяв­ле­ни­ето на ръко­во­ди­теля на европе­й­с­ката дипло­мация Жозеп Борел, който нарече реше­ни­ето на Русия да изгони дипло­мати от Герма­ния, Полша и Швеция „про­ява на агре­сия”, съобщи RT на 1 април. „В слу­чая не става дума за ника­ква агре­сия, защото това е явно наруша­ване на Виен­ската кон­венция и дипло­ма­ти­че­ския ста­тут на съо­т­вет­ните сътруд­ници. Това бе абсо­лютно оправ­дано реше­ние, защото Русия никога няма да допусне намеса на чужди държави във вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ката ситу­ация в стра­ната”, каза депу­татът. Той отбе­ляза, че дипло­ма­тите не бива да се наме­сват в рабо­тите на стра­ната на пребиваване.

В четвъртък, 1 април, Борел заяви, че реше­ни­ето на Русия да изгони дипло­мати от Герма­ния, Полша и Швеция през фев­ру­ари е „дори не униже­ние, а про­ява на агре­сия”. Той заяви също, че по време на визи­тата си в Русия през фев­ру­ари е бил под­ложен на „напа­де­ние” по време на преговорите.

На 5 фев­ру­ари Русия обяви, че екс­тра­дира от стра­ната дипло­мати от Герма­ния, Полша и Швеция заради уча­стие в несанкци­о­ни­ра­ните митинги в под­крепа на Алек­сей Навални. Москва обяви това реше­ние по време на пре­с­конфе­ренция на ръко­во­ди­теля на дипло­маци­ята в Евро­съюза Жозеп Борел и рус­кия мини­стър на външ­ните работи Сергей Лавров.