Печат

Русия не приема абсурдните предупреждения на Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва очакват отговор от Прага и София за незаконните действия със забранени въоръжения

В Москва внима­телно сле­дят за пре­хвър­ля­нето и разпо­лага­нето на натов­ски въоръжени сили в Европа в рам­ките на уче­ни­ята Defender Europe. Това заяви Сергей Шойгу на засе­да­ние на воен­ните мини­стри на стра­ните от ОДКБ в Душанбе.

Той отбе­ляза, че в непо­сред­ствена бли­зост до рус­ките гра­ници атлан­ти­че­ският блок усърдно

Печат

Русия и Франция искат среща на "петорката"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

След прего­вори в Париж дипло­мати от Русия и Франция са посо­чили важ­но­стта на иници­а­ти­вата на Москва за най-​скорошно про­веж­дане на среща на най-​високо рав­нище на държав­ните глави на стра­ните — посто­янни членки на Съвета за сигур­ност на ООН, за урегу­ли­ране на реги­о­нал­ните кризи, се казва в съобще­ние на Мини­стер­ството на външ­ните работи на

Печат

Ултиматумите на ПАСЕ към Москва са безсмислени

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ултима­тумите на Пар­ламен­тар­ната асам­блея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Коми­тета на мини­стрите на Съвета на Европа по отноше­ние на Русия са без­сми­слени. Москва няма да търпи нази­да­те­лен тон и може да излезе от тази орга­ни­за­ция, заяви ръко­во­ди­те­лят на рус­ката делегация в ПАСЕ зам.-председателят на Държав­ната дума Пьотр

Печат

ЕМА завърши първия етап от експертизата на "Спутник V"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Експерти от Европе­й­с­ката агенция по лекар­ствата (EMA) са завършили пър­вия етап от изслед­ва­нето на рус­ката вак­сина за COVID-​19 „Спут­ник V”. Това съобщи рус­кият мини­стър на здра­веопазва­нето Михаил Мурашко на 27 април, цити­ран от феде­рал­ната агенция за новини riafan​.ru.

Завършихме пър­вия етап, чакаме доклади и се подгот­вяме за про­верка в

Печат

РФ ще изпрати медицинска помощ в Индия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­вод­ството на Рус­ката феде­рация взе реше­ние в духа на при­я­тел­ството и осо­бено при­ви­леги­ро­ва­ното стра­теги­че­ско парт­ньор­ство между Русия и Индия, и с цел борба с ряз­кото нарастване на забо­ле­ва­емо­стта от новия коро­на­ви­рус в Индия, да се изпрати спешно голяма пар­тида медицин­ска помощ на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации на РФ. Това