Печат

Русия и Франция искат среща на "петорката"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

След прего­вори в Париж дипло­мати от Русия и Франция са посо­чили важ­но­стта на иници­а­ти­вата на Москва за най-​скорошно про­веж­дане на среща на най-​високо рав­нище на държав­ните глави на стра­ните — посто­янни членки на Съвета за сигур­ност на ООН, за урегу­ли­ране на реги­о­нал­ните кризи, се казва в съобще­ние на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия.

От рус­кото дипло­ма­ти­че­ско ведом­ство съобщиха, че в края на мина­лата сед­мица спе­ци­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кия пре­зи­дент за Близ­кия изток и стра­ните от Африка зам.-министърът на външ­ните работи Михаил Бог­да­нов се е срещ­нал със съвет­ника на пре­зи­дента на Франция за Северна Африка и Близ­кия изток П. Дюрел. Освен това в съо­т­вет­ствие с днев­ния ред на руско-​френските работни групи, утвър­ден от лиде­рите на двете държави, Бог­да­нов и дирек­торът на Депар­тамента за Африка и Индийския океан на дипло­ма­ти­че­ското ведом­ство К. Биго са про­вели пър­вото засе­да­ние на дву­стран­ната работна група за Африка, на което стра­ните са обсъдили широк кръг въпроси от афри­кан­с­ката проблематика.

Отбе­ля­зано бе висо­кото рав­нище на руско-​френския диа­лог в близ­ко­източ­ното и афри­кан­ското направ­ле­ние и е дого­во­рено да продължат кон­так­тите и кон­струк­тив­ното вза­и­мо­действие между Москва и Париж по акту­ални въпроси от реги­о­нал­ния дне­вен ред”, информи­рат от рус­кото МВнР.

Бог­да­нов се е срещ­нал и с гене­рал­ния дирек­тор по поли­ти­че­с­ките въпроси и въпро­сите на сигур­но­стта на френ­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство Ф. Ерера и е про­вел кон­сул­тации с дирек­тора на Депар­тамента за Северна Африка и Близ­кия изток К. Фарно, като осо­бено внима­ние е било отде­лено на обста­нов­ката в Сирия, Либия, Ливан, а също така на палестинско-​израелското урегулиране.

През яну­ари мина­лата година в изказва­нето си по време на Све­тов­ния форум в памет на Холо­ко­ста рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин пред­ложи да се свика среща на най-​високо рав­нище на петте посто­янни членки на Съвета за сигур­ност на ООН.

На 21 април в посла­ни­ето си до Феде­рал­ното събра­ние Путин изрази надежда, че лична среща на държав­ните глави от „ядре­ната петорка” ще се състои, щом това поз­во­лят епи­демио­логич­ните условия.