Печат

Ултиматумите на ПАСЕ към Москва са безсмислени

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ултима­тумите на Пар­ламен­тар­ната асам­блея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Коми­тета на мини­стрите на Съвета на Европа по отноше­ние на Русия са без­сми­слени. Москва няма да търпи нази­да­те­лен тон и може да излезе от тази орга­ни­за­ция, заяви ръко­во­ди­те­лят на рус­ката делегация в ПАСЕ зам.-председателят на Държав­ната дума Пьотр Толстой.

Пар­ламен­та­ри­стът напомни, че по време на отми­на­лата есенна сесия на ПАСЕ абсо­лютно оча­к­вано е била при­ета непри­ем­лива за Русия резо­люция за ситу­аци­ята с осъде­ния Алек­сей Навални. „Като цяло тази резо­люция е насо­чена към изт­лас­ква­нето на Русия от струк­ту­рите на Съвета на Европа — отбе­ляза Тол­стой. — В нея се съдържа при­зив към Съвета на мини­стрите на свое засе­да­ние на 7 юни да постави на Русия поред­ния ултима­тум, пара­лелно се подгот­вят още два анти­руски доклада за т. нар. отра­вяне на Навални и за „поли­ти­че­ски затвор­ници” в Русия.

Тол­стой под­черта, че ултима­тумите към Русия няма да минат и отбе­ляза, че ултима­тумът, който се опита да постави Европе­йският съд по пра­вата на човека, искайки осво­бож­да­ва­нето на Навални, не е юри­ди­ческа позиция, а намеса в рабо­тата на рус­ките съдебни вла­сти, на как­вато този съд няма право. „Ето защо тези реше­ния няма да бъдат изпъл­нени от нас. Всички тези ултима­туми от страна на асам­бле­ята или от страна на Коми­тета на мини­стрите също са без­сми­слени”, заяви Толстой.

През яну­ари ПАСЕ окон­ча­телно закрепи в своя регламент възмож­но­стта да се използва три­стра­нен меха­низъм за реаги­ране на наруша­ване на устава на Съвета на Европа. Този меха­низъм може да бъде акти­ви­ран в слу­чай на крайно сери­о­зни нару­ше­ния от страна на държава участ­ник. Меха­низмът пре­дви­жда дори изпращане в тази страна на „мисия на високо рав­нище” и възмож­ност за спи­ране на пред­ста­ви­тел­ството на „нарушителя”.