Печат

РФ ще изпрати медицинска помощ в Индия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­вод­ството на Рус­ката феде­рация взе реше­ние в духа на при­я­тел­ството и осо­бено при­ви­леги­ро­ва­ното стра­теги­че­ско парт­ньор­ство между Русия и Индия, и с цел борба с ряз­кото нарастване на забо­ле­ва­емо­стта от новия коро­на­ви­рус в Индия, да се изпрати спешно голяма пар­тида медицин­ска помощ на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации на РФ. Това се казва в съобще­ние на рус­кото външно мини­стер­ство, пуб­ли­ку­вано в офици­ал­ния сайт на ведом­ството, цити­рано от RT.

В съобще­ни­ето на ведом­ството се уточ­нява, че медицин­ската помощ вклю­чва кис­ло­родни концен­тра­тори, апа­рати за изку­ствена бело­дробна вен­тил­ация, лекар­ства срещу COVID-​19 и други необ­хо­дими медицин­ски и фармацев­тични кон­сума­тиви. От там също така уточ­ниха, че само­летът с медицин­ската помощ ще бъде изпра­тен в Индия през след­ващите няколко дни.

По-​рано индийският премиер Нарендра Моди отбе­ляза, че в стра­ната бушува „буря от коро­на­ви­рус”. СЗО пък обяви за рези­стент­но­стта на индийския щам към анти­тела срещу COVID-​19.

По-​рано беше съобщено, че до 1 май Русия ще достави първите дози от вак­си­ната „Спут­ник V” в Индия. Реше­ни­ето е взето на фона на труд­ната ситу­ация с COVID-​19 в стра­ната, като за послед­ните 6 дни в Индия са реги­стри­рани над 300 хиляди зара­зени хора на ден.