Печат

Кои са най-патриотичните градове

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спо­ред про­уч­ване, про­ве­дено от агенция Zoom Market през април 2021 година, жите­лите на гра­до­вете Махач­кала, Волго­град и Челя­бинск се отли­ча­ват с най-​голяма любов към роди­ната си, съобщи „Рос­сий­ская газета”.

На анке­ти­ра­ните са били зада­дени три въпроса: горди ли са, че са граж­дани на Русия, дали се при­тес­ня­ват за бъдещето и насто­ящето на стра­ната и дали могат да се нари­чат патриоти.

В изслед­ва­нето са участвали жители на 22 града в цяла Русия. Инте­рес­ното е, че на послед­ните места по отноше­ние на пат­ри­о­тизма на граж­да­ните са Санкт Петер­бург и Москва. В пър­вата десетка по пат­ри­о­тизъм се наре­ждат още гра­до­вете Брянск, Крас­но­ярск, Сева­стопол, Омск, Сара­тов, Ростов на Дон и Нижни Новгород.

Търгов­ският дирек­тор на агенция Zoom Market Андрей Щиров уточ­нява в съобще­ни­ето, че като цяло 81% от жите­лите на стра­ната са горди, че са граж­дани на Рус­ката феде­рация. 67% процента са посо­чили, че са готови да жерт­ват благо­състо­я­ни­ето си в инте­рес на стра­ната, а 94% от анке­ти­ра­ните са заявили, че могат да се счи­тат за патриоти.