Печат

Канят Сърбия, Монголия и Узбекистан на мероприятията на ОДКБ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия пред­лага на меропри­я­ти­ята, които се про­веж­дат под еги­дата на Орга­ни­за­ци­ята на Дого­вора за колек­тивна без­опас­ност (ОДКБ), да бъдат пока­нени пред­ста­ви­тели на Узбе­ки­стан, Сър­бия и Монго­лия, съобщи рус­кият заместник-​министър на отбра­ната Алек­сандър Фомин по време на засе­да­ние на Съвета на мини­стрите на орга­ни­за­ци­ята в Душанбе.

Тази иници­а­тива е вне­сена за обсъж­дане от мини­стъра на отбра­ната на Русия армейски гене­рал Сергей Шойгу. На засе­да­ни­ето ръко­во­ди­те­лят на рус­кото отбра­ни­телно ведом­ство се е изка­зал за необ­хо­димо­стта да бъдат при­в­ли­чани под­раз­де­ле­ния и наблю­да­тели от други страни, на първо място — от ОДКБ, Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство и Общ­но­стта на неза­ви­си­мите държави, към ежегод­ните стра­теги­че­ски уче­ния на Въоръже­ните сили, отбе­ляза Фомин. Така напри­мер през тази година такова ще бъде стра­теги­че­ското уче­ние „Запад”. Освен това е необ­хо­димо да бъде заси­лена съвмест­ната работа в областта на сигур­но­стта с Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство, отбе­ляза Фомин.