Печат

Лавров коментира позицията на някои политици за Казахстан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров заяви в интервю за казах­стан­с­ката информаци­онна агенция „Хабар”, че раз­лични поли­тици изграж­дат кари­е­рата си по раз­ли­чен начин. „Има поли­тици, които пре­след­ват няка­ква сен­за­ция, а някои смя­тат, че ако поста­вят остро няка­кви въпроси, които изглеж­дат достатъчно спорни, тогава те ще при­вле­кат към себе си внима­ние, за да не ги забра­вят”, каза Лав­ров, отго­ва­ряйки на въпроса

Печат

Москва напомни на САЩ, че незаконно са в Сирия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Аме­ри­кан­ското военно при­съствие в Сирия е неза­конно, заяви в сряда на стра­ницата си в Туитър рус­кото посол­ство в САЩ.

Бихме искали да напом­ним: воен­ното при­съствие на САЩ в Сирия преди всичко е неза­конно. Така че САЩ нямат как­вото и да е право да кри­ти­ку­ват леги­тим­ните действия на рус­ките Въоръжени сили, които действат в Сирия по покана на