Печат

В ЕС губят връзка с реалността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Желанията на евродепутати не съвпадат с техните възможности

Евро­пар­ламентът през послед­ната сед­мица грабна палмата на първен­ството в състе­за­ни­ето по русофо­бия. На депу­та­тите в Брюк­сел са полага първо място и по абсурд на моти­вите, с които се насто­ява за нови санкции срещу Русия. При­чи­ната за при­стъпа бе реакци­ята на Москва на наложе­ните срещу нея още преди месец санкции от ЕС.

Евро­депу­та­тите се оби­диха, че Русия забрани вли­за­нето в стра­ната на осем европе­йски граж­дани, вклю­чи­телно на пред­се­да­теля на Евро­пар­ламента Давид Сасоли. Наблю­да­тели в Брюк­сел обяс­ня­ват болез­не­ната реакция на европе­йския пар­ламен­та­рен бос с факта, че той не е могъл да понесе униже­ни­ето в негово лице да бъде нака­зана „една от най-​престижните меж­ду­на­родни институции”.

Отдавна вли­я­ни­ето на Евро­пар­ламента в света е съм­ни­телно. Мани­ята за вели­чие обаче вдъх­нови депу­та­тите да отпра­вят заплахи срещу Русия. Тя бе обви­нена, че с кон­тра­санкци­ите си „ата­кува европе­й­с­ката демо­крация”. А Сасоли заяви: „Надя­вам се, че тези мерки ще бъдат отме­нени и аз ще мога да отида в Москва, за да обсъж­дам там пра­вата на човека и поли­ти­че­с­ките сво­боди”. Оче­видно човекът не си дава сметка, че Русия натрапени гости не чака и няма да при­еме намеса във вътреш­ните й работи. Изглежда висо­копо­ста­ве­ният чинов­ник, от когото почти нищо в света не зависи, не е чул думите на Лав­ров: „Ние нямаме отноше­ния с Евросъюза”.

Неза­ви­симо от това Евро­депу­та­тите яхнаха пръта за овчар­ски скок и поис­каха Русия да бъде изклю­чена от меж­ду­на­род­ната финан­сова система SWIFT, а Европа да спре стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​2″ и да се откаже от рус­кия нефт и газ. При това не пояс­ниха дали са пред­ви­дили неми­ну­емия колапс на европе­й­с­ката ико­номика. Известна трез­вост се опита да внесе водещият европе­йски дипло­мат Жозеп Борел. Той обясни на депу­та­тите, че ЕС не може да изключи Русия от SWIFT, тъй като това е частна орга­ни­за­ция и да замрази „Севе­рен поток-​2″, защото в про­екта също участват частни компании.

За да не изгу­бим ниш­ката на хро­но­логи­ята в санкци­он­ната война, трябва да при­пом­ним, че в края на април Евро­пар­ламентът настоя да бъде раз­ра­бо­тена нова стра­тегия за отноше­ни­ята с Русия, пре­дви­ждаща под­крепа на граж­дан­ското обще­ство, т.е. — на вся­ка­кви опо­зици­онни НПО-​та, и огра­ни­ча­ване сътруд­ни­че­ството с руски компа­нии. Жела­ни­ята на европе­йското чинов­ни­че­ство, които и Злат­ната рибка не може да изпълни, не свършват с това. В Брюк­сел не харе­сват и проме­ните в рус­ката кон­сти­туция и искат тях­ната отмяна. По-​смели западни наблю­да­тели отбе­ля­заха, че в ЕС са загу­били връзка с реал­но­стта. Спо­ред руски поли­то­лози пер­со­нал­ните кон­тра­санкции на Москва срещу важни пер­сони в Евро­пар­ламента озна­ча­ват, че Русия е изклю­чила като субект тази инсти­туция от прего­вор­ния процес, защото с нея „няма сми­съл да се разговаря”.