Печат

Лидерите на РФ и САЩ ще се срещнат в Прага или в Рейкявик?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бивши аме­ри­кан­ски чинов­ници и експерти цити­рани от изда­ни­ето Politico, са посо­чили като възможни места за срещата на лиде­рите на Русия и САЩ Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън сто­лиците на Чехия, Ислан­дия, Сло­ве­ния и възможно — Азер­байджан. Не се изклю­ч­ват също Швейца­рия, Фин­лан­дия и Австрия, които се смя­тат за неутрални места за про­веж­дане на подобни съби­тия. Предпо­лага се, че срещата ще се състои през юни по време на европе­й­с­ката оби­колка на ръко­во­ди­теля на Белия дом, ако не въз­никне нова кри­зисна ситу­ация в отноше­ни­ята. При сегаш­ното рав­нище на дву­стран­ното вза­и­мо­действие между държа­вите не се налага да оча­к­ваме про­бив или дори дву­странни дого­во­ре­но­сти. Това мне­ние изрази в сряда в беседа с ТАСС гене­рал­ният дирек­тор на Рус­кия съвет за външна поли­тика Андрей Кортунов.

Ако няма няка­ква сери­о­зна криза в отноше­ни­ята и зна­чи­телна еска­лация — рязко изо­стряне на ситу­аци­ята по гра­ницата с Украйна или сери­о­зни непри­я­тел­ски действия на САЩ по отноше­ние на Русия, срещата ще се състои, тъй като двете страни са заин­те­ре­су­вани от нея и вече заявиха, че започ­ват работа за ней­ната подго­товка — отбе­лязва експертът. — Но, раз­бира се, не можем да оча­к­ваме, че ще бъдат подпи­сани няка­кви съд­бо­носни спо­ра­зуме­ния. За това няма време. А и отноше­ни­ята не са в състо­я­ние, което би поз­во­лило да се раз­чита на няка­къв пробив.”

Събе­сед­ни­кът на рус­ката информаци­онна агенция обърна внима­ние върху широ­кия кръг от теми, които могат да бъдат засегнати от двамата пре­зи­денти. Сред най-​вероятните точки от днев­ния ред са въпро­сите, засягащи въз­ста­но­вя­ва­нето на онези канали за вза­и­мо­действие, които постра­даха най-​много през послед­ните години. Спо­ред експерта Путин и Байдън ще засегнат коор­ди­наци­ята в дипло­ма­ти­че­с­ката сфера, за да поста­вят точка в насто­ящата дипло­ма­ти­ческа война и да въз­ста­но­вят, макар и частично, рус­кото и аме­ри­кан­ското дипло­ма­ти­че­ско представителство.